Svako od nas uvijek proživi što i svi prije nas, i ničiji udes nije pouka, ničija muka utjeha. Ni na što se čovjek ne navikava zato što su to mnogi doživjeli prije njega. Uvijek je bilo rata, otkako svijet postoji, a ljudima je uvijek nanovo teško. Uvijek se dešavalo da je čovjeka stizala nesreća, i nikad se niko ne utješi mišlju: nisam sam, i nisam prvi ni posljednji.


svako-od-nas-uvijek-proivi-to-i-svi-prije-nas-i-iji-udes-nije-pouka-ija-muka-utjeha-ni-na-to-se-ovjek-ne-navikava-zato-to-su-to-mnogi-doivjeli-prije
meša selimovićsvakoodnasuvijekproživitosviprijenasničijiudesnijepoukaničijamukautjehanasečovjeknenavikavazatosutomnogidoživjelinjegauvijekbilorataotkakosvijetpostojiljudimananovotekodeavalodačovjekastizalanesrećanikadnikoutjeimiljunisamsamprviposljednjisvako odod nasnas uvijekuvijek proživiproživi štošto ii svisvi prijeprije nasi ničijiničiji udesudes nijenije poukaničija mukamuka utjehani nana štošto sese čovjekčovjek nene navikavanavikava zatozato štošto sumnogi doživjelidoživjeli prijeprije njegauvijek jeje bilobilo rataotkako svijetsvijet postojiljudima jeje uvijekuvijek nanovonanovo teškouvijek sese dešavalodešavalo dada jeje čovjekačovjeka stizalastizala nesrećai nikadnikad sese nikoniko nene utješiutješi mišljunisam sami nisamnisam prviprvi nini posljednjisvako od nasod nas uvijeknas uvijek proživiuvijek proživi štoproživi što išto i svii svi prijesvi prije nasi ničiji udesničiji udes nijeudes nije poukaničija muka utjehani na štona što sešto se čovjekse čovjek nečovjek ne navikavane navikava zatonavikava zato štozato što susu to mnogimnogi doživjeli prijedoživjeli prije njegauvijek je biloje bilo rataotkako svijet postojia ljudima jeljudima je uvijekje uvijek nanovouvijek nanovo teškouvijek se dešavalose dešavalo dadešavalo da jeda je čovjekaje čovjeka stizalačovjeka stizala nesrećai nikad senikad se nikose niko neniko ne utješine utješi mišljui nisam prvinisam prvi niprvi ni posljednji

Mnogo sam razmišljala i shvatila da nisam slučajno ušla u onaj kafić. Najvažnije susrete dogovore duše, čak i prije nego što se tijela ugledaju. -Paulo Koeljo
mnogo-sam-razmiljala-i-shvatila-da-nisam-sluajno-u-u-onaj-kafi-najvanije-susrete-dogovore-e-ak-i-prije-nego-to-se-tijela-ugledaju
Znala sam da pripadam javnosti i svetu. Ne zato što sam bila talentovana ili lepa, već zato što nisam pripadala ničemu i nikom drugom. -Merlin Monroe
znala-sam-da-pripadam-javnosti-i-svetu-ne-zato-to-sam-bila-talentovana-ili-lepa-ve-zato-to-nisam-pripadala-emu-i-nikom-drugom
Uvijek postoji neko ko želi upravo ono što i ti želiš. -Paulo Koeljo
uvijek-postoji-neko-ko-eli-upravo-ono-to-i-ti-eli