Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti.


svako-u-svom-srcu-ima-izvor-gdje-vri-dobrota-sve-dok-ovjek-ne-poini-grijeh-jer-tada-se-izvor-polahko-sui-a-kada-se-skroz-osui-samo-ga-iskreno
poslovice korisnikasvakosvomsrcuimaizvorgdjevridobrotasvedokčovjeknepočinigrijehjertadasepolahkosuikadaskrozosuisamogaiskrenopokajanjemoževratitisvako uu svomsvom srcusrcu imaima izvorgdje vrivri dobrotadobrota svesve dokdok čovjekčovjek nene počinipočini grijehjer tadatada sese izvorpolahko sušikada sese skrozskroz osušiosuši samosamo gaga iskrenoiskreno pokajanjepokajanje možemože vratitisvako u svomu svom srcusvom srcu imasrcu ima izvorima izvor gdjeizvor gdje vrigdje vri dobrotavri dobrota svedobrota sve doksve dok čovjekdok čovjek nečovjek ne počinine počini grijehjer tada setada se izvorse izvor polahkoizvor polahko sušia kada sekada se skrozse skroz osušiskroz osuši samoosuši samo gasamo ga iskrenoga iskreno pokajanjeiskreno pokajanje možepokajanje može vratiti

Pogledaj u dubinu svoje duše. Tu ćeš naći izvor prave sreće, izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš.Voleo bih kada bi nuklearna fuzija postala praktični izvor energije. Ona bi nam dala nepresušni izvor energije bez zagađenja ili globalnog otopljenja.Dakle, mislite da je novac izvor svog zla. Da li ste se ikada zapitali šta je izvor svog novca?Pronaći dobru ženu, to je teško kao pronaći u svom vrtu izvor petroleuma.Smrt nas ne zanima, jer sve dok mi postojimo nema smrti, a kada smrt nastupi, mi tada i ne postojimo.Ne smij se dok drugi čini grijeh, jer tako ga samo podržavaš.