Svaku istinu ne možemo kazati, neku zbog samih sebe, neku zbog drugoga.


svaku-istinu-ne-moemo-kazati-neku-zbog-samih-sebe-neku-zbog-drugoga
baltasar gracian y moralessvakuistinunemožemokazatinekuzbogsamihsebedrugogasvaku istinuistinu nene možemomožemo kazatineku zbogzbog samihsamih sebeneku zbogzbog drugogasvaku istinu neistinu ne možemone možemo kazatineku zbog samihzbog samih sebeneku zbog drugogasvaku istinu ne možemoistinu ne možemo kazatineku zbog samih sebesvaku istinu ne možemo kazati

Silnik propada zbog sile, gramzivac zbog novca, pokorni propada služeći, a onaj koji traži nasladu propada zbog slasti. -Herman Hese
silnik-propada-zbog-sile-gramzivac-zbog-novca-pokorni-propada-sluei-a-onaj-koji-trai-nasladu-propada-zbog-slasti
Ne možemo ljude svemu naučiti; možemo im jedino pomoći da to otkriju unutar njih samih. -Galileo Galilej
ne-moemo-ljude-svemu-nauiti-moemo-im-jedino-pomoi-da-to-otkriju-unutar-njih-samih