Sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče – uključujući i one koje gubimo. Kad porasteš, otkrićeš da si često branio laž, obmanjivao sebe ili patio zbog gluposti.


sve-bitke-u-ivotu-slue-da-nas-neemu-naue-ukljuujui-i-one-koje-gubimo-kad-poraste-otkrie-da-esto-branio-obmanjivao-sebe-ili-patio-zbog-gluposti
paulo koeljosvebitkeživotuslužedanasnečemunaučeuključujućionekojegubimokadporasteotkrićečestobraniolažobmanjivaosebeilipatiozbogglupostisve bitkebitke uu životuživotu služesluže dada nasnas nečemunečemu naučenauče –– uključujućiuključujući ii oneone kojekoje gubimokad porastešotkrićeš dada sisi čestočesto braniobranio lažobmanjivao sebesebe iliili patiopatio zbogzbog glupostisve bitke ubitke u životuu životu služeživotu služe dasluže da nasda nas nečemunas nečemu naučenečemu nauče –nauče – uključujući– uključujući iuključujući i onei one kojeone koje gubimootkrićeš da sida si čestosi često braniočesto branio lažobmanjivao sebe ilisebe ili patioili patio zbogpatio zbog gluposti

Sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče, uključujući i one koje gubimo. -Paulo Koeljo
sve-bitke-u-ivotu-slue-da-nas-neemu-naue-ukljuujui-i-one-koje-gubimo
Lepe žene primećuju i uvažavaju samo one pojave oko sebe koje posredno ili neposredno služe njihovoj lepoti i onom što ona hoće, želi i traži. -Ivo Andrić
lepe-ene-primeuju-i-uvaavaju-samo-one-pojave-oko-sebe-koje-posredno-ili-neposredno-slue-njihovoj-lepoti-i-onom-to-ona-hoe-eli-i-trai
U određenom trenutku našeg postojanja gubimo kontrolu nad sopstvenim životom i prepuštamo se sudbini. Eto, to je ta najveća laž na svijetu. -Paulo Koeljo
u-odreenom-trenutku-naeg-postojanja-gubimo-kontrolu-nad-sopstvenim-ivotom-i-preputamo-se-sudbini-eto-to-najvea-na-svijetu
Od deset osoba koje govore o nama devet nas ogovara, a često ona jedina koja nas hvali – čini to loše. -Antoine de Rivarol
od-deset-osoba-koje-govore-o-nama-devet-nas-ogovara-a-esto-ona-jedina-koja-nas-hvali-ini-to-loe