Sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče – uključujući i one koje gubimo. Kad porasteš, otkrićeš da si često branio laž, obmanjivao sebe ili patio zbog gluposti.


sve-bitke-u-ivotu-slue-da-nas-neemu-naue-ukljuujui-i-one-koje-gubimo-kad-poraste-otkrie-da-esto-branio-obmanjivao-sebe-ili-patio-zbog-gluposti
paulo koeljosvebitkeživotuslužedanasnečemunaučeuključujućionekojegubimokadporasteotkrićečestobraniolažobmanjivaosebeilipatiozbogglupostisve bitkebitke uu životuživotu služesluže dada nasnas nečemunečemu naučenauče –– uključujućiuključujući ii oneone kojekoje gubimokad porastešotkrićeš dada sisi čestočesto braniobranio lažobmanjivao sebesebe iliili patiopatio zbogzbog glupostisve bitke ubitke u životuu životu služeživotu služe dasluže da nasda nas nečemunas nečemu naučenečemu nauče –nauče – uključujući– uključujući iuključujući i onei one kojeone koje gubimootkrićeš da sida si čestosi često braniočesto branio lažobmanjivao sebe ilisebe ili patioili patio zbogpatio zbog gluposti

Sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče, uključujući i one koje gubimo.Pobeda nad gnevom jedna je od najvećih pobeda Hristovog vojnika. Mi se obično gnevimo ili na one koje želimo da povratimo od greha ili naklevetnike svoje. Ali, zaboravljamo pritom da je gnev smrtni greh i da želeći druge da spasimo, sebe gubimo.Lepe žene primećuju i uvažavaju samo one pojave oko sebe koje posredno ili neposredno služe njihovoj lepoti i onom što ona hoće, želi i traži.Svejedno da li to bila prijateljska utakmica, za poene, finale ili bilo koja druga utakmica - ja uvek igram isto. Uvek dajem svoj maksimum, prvo zbog mog tima, zbog sebe, zbog navijača, te zbog želje za pobedom.U određenom trenutku našeg postojanja gubimo kontrolu nad sopstvenim životom i prepuštamo se sudbini. Eto, to je ta najveća laž na svijetu.Od deset osoba koje govore o nama devet nas ogovara, a često ona jedina koja nas hvali – čini to loše.