Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.


sve-dok-ovek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno
pitagorasvedokčoveknastavljadaunitavanižeoblikeživotadotlenećebitizdravilimirumasakriraživotinjećeseubijatimeđusobnosve dokdok čovekčovek nastavljanastavlja dada uništavauništava niženiže oblikeoblike životadotle nećeneće bitibiti zdravzdrav iliili uu mirusve dokdok čovekčovek masakriramasakrira životinjedotle ćeće sese ubijatiubijati međusobnosve dok čovekdok čovek nastavljačovek nastavlja danastavlja da uništavada uništava nižeuništava niže oblikeniže oblike životadotle neće bitineće biti zdravbiti zdrav ilizdrav ili uili u mirusve dok čovekdok čovek masakriračovek masakrira životinjedotle će seće se ubijatise ubijati međusobno

Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno. -Pitagora
sve-dok-ovjek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovjek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno
Smrti se bojimao samo dotle dok još nešto očekujemo od života. -Stendal
smrti-se-bojimao-samo-dotle-dok-jo-neto-oekujemo-od-ivota
Sve dok su zakoni neophodni za čoveka, oni neće biti odgovarajući za slobodu. -Pitagora
sve-dok-su-zakoni-neophodni-za-oveka-oni-nee-biti-odgovarajui-za-slobodu
Sve dok su zakoni neophodni za čovjeka, oni neće biti odgovarajući za slobodu. -Pitagora
sve-dok-su-zakoni-neophodni-za-ovjeka-oni-nee-biti-odgovarajui-za-slobodu
Nenasilje je u redu sve dotle dok radi. -Malkolm Iks
nenasilje-u-redu-sve-dotle-dok-radi
Duboko sam uvjeren da mrtvi žive dotle, dok ima živih koji misle na njih. -Viktor Igo
duboko-sam-uvjeren-da-mrtvi-ive-dotle-dok-ima-ivih-koji-misle-na-njih