Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu.


sve-dok-ovek-stoji-sam-sebi-na-putu-sve-izgleda-kao-da-mu-stoji-na-putu
ralf voldo emersonsvedokčovekstojisamsebinaputusveizgledakaodamuputusve dokdok čovekčovek stojistoji samsam sebisebi nana putusve izgledaizgleda kaokao dada mumu stojistoji nana putusve dok čovekdok čovek stojičovek stoji samstoji sam sebisam sebi nasebi na putusve izgleda kaoizgleda kao dakao da muda mu stojimu stoji nastoji na putusve dok čovek stojidok čovek stoji samčovek stoji sam sebistoji sam sebi nasam sebi na putusve izgleda kao daizgleda kao da mukao da mu stojida mu stoji namu stoji na putusve dok čovek stoji samdok čovek stoji sam sebičovek stoji sam sebi nastoji sam sebi na putusve izgleda kao da muizgleda kao da mu stojikao da mu stoji nada mu stoji na putu

Svaki iskreni vernik, bilo koje vere, na pravom je putu, sve dok ne počne da govori o tome kako su drugi na pogrešnom.Sve se to dogodilo na putu za ludilo,srce mi se opasno u tebe zaljubilo!!!Žena stoji, kao kapija, na izlazu kao i na ulazu ovoga svijeta.Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Kad čovek misli da je na vrhuncu svog uspeha, tada, u stvari, stoji na granici svoje propasti.Ako čovek svakog dana stoji na ivici i gleda u provaliju, jednog dana će i provalija pogledati u njega.