Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.


sve-dok-ovjek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovjek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno
pitagorasvedokčovjeknastavljadaunitavanižeoblikeživotadotlenećebitizdravilimirumasakriraživotinjećeseubijatimeđusobnosve dokdok čovjekčovjek nastavljanastavlja dada uništavauništava niženiže oblikeoblike životadotle nećeneće bitibiti zdravzdrav iliili uu mirusve dokdok čovjekčovjek masakriramasakrira životinjedotle ćeće sese ubijatiubijati međusobnosve dok čovjekdok čovjek nastavljačovjek nastavlja danastavlja da uništavada uništava nižeuništava niže oblikeniže oblike životadotle neće bitineće biti zdravbiti zdrav ilizdrav ili uili u mirusve dok čovjekdok čovjek masakriračovjek masakrira životinjedotle će seće se ubijatise ubijati međusobno

Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Smrti se bojimao samo dotle dok još nešto očekujemo od života.Sve dok su zakoni neophodni za čoveka, oni neće biti odgovarajući za slobodu.Sve dok su zakoni neophodni za čovjeka, oni neće biti odgovarajući za slobodu.Nenasilje je u redu sve dotle dok radi.Duboko sam uveren da mrtvi žive dotle, dok ima živih koji misle na njih.