Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj.


sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vri-kad-menja-boje-kad-vene-i-zri-sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Đorđe balaševićsveimasvojekadmrznevrimenjabojevenezrisvepočetakkrajtamepostojedabiprizvalesjajsve imaima svojekad mrznemrzne ii vrivri kadkad menjamenja bojekad venevene ii zrizri svesve imaima svojepočetak ii krajkraj tametame postojepostoje dada bibi prizvaleprizvale sjajsve ima svojekad mrzne imrzne i vrii vri kadvri kad menjakad menja bojekad vene ivene i zrii zri svezri sve imasve ima svojepočetak i kraji kraj tamekraj tame postojetame postoje dapostoje da bida bi prizvalebi prizvale sjajkad mrzne i vrimrzne i vri kadi vri kad menjavri kad menja bojekad vene i zrivene i zri svei zri sve imazri sve ima svojepočetak i kraj tamei kraj tame postojekraj tame postoje datame postoje da bipostoje da bi prizvaleda bi prizvale sjajkad mrzne i vri kadmrzne i vri kad menjai vri kad menja bojekad vene i zri svevene i zri sve imai zri sve ima svojepočetak i kraj tame postojei kraj tame postoje dakraj tame postoje da bitame postoje da bi prizvalepostoje da bi prizvale sjaj

Sve ima svoje, kad mrzne i vrikad menja boje, kad vene i zrisve ima svoje, početak i krajtame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vrikad-menja-boje-kad-vene-i-zrisve-ima-svoje-poetak-i-krajtame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Sve ima svoje, početak i kraj. Tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Čovjek ima samo tri razloga da bude loše volje: kad ga boli zub, kad mu stanu na kurje oko i kad ide u posjetu tašti. -Fernandel
ovjek-ima-samo-tri-razloga-da-bude-loe-volje-kad-ga-boli-zub-kad-mu-stanu-na-kurje-oko-i-kad-ide-u-posjetu-ti
Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve. -Jovan Dučić
srbin-ima-prirodnu-tendenciju-da-sve-svoje-velike-ljude-ili-poubija-ili-unizi-i-da-ih-zatim-opeva-u-svom-desetercu-kao-heroje-svoje-nacije-i-najzad
I mada imam neke svoje trikove kako da ne mislim o tome,postoje stranice u kalendaru kad mi nema gde. -Đorđe Balašević
i-mada-imam-neke-svoje-trikove-kako-da-ne-mislim-o-tomepostoje-stranice-u-kalendaru-kad-mi-nema-gde