Sve ima svoje, kad mrzne i vrikad menja boje, kad vene i zrisve ima svoje, početak i krajtame postoje da bi prizvale sjaj.


sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vrikad-menja-boje-kad-vene-i-zrisve-ima-svoje-poetak-i-krajtame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Đorđe balaševićsveimasvojekadmrznevrikadmenjabojevenezrisvepočetakkrajtamepostojedabiprizvalesjajsve imaima svojekad mrznemrzne ii vrikadvrikad menjamenja bojekad venevene ii zrisvezrisve imaima svojepočetak ii krajtamekrajtame postojepostoje dada bibi prizvaleprizvale sjajsve ima svojekad mrzne imrzne i vrikadi vrikad menjavrikad menja bojekad vene ivene i zrisvei zrisve imazrisve ima svojepočetak i krajtamei krajtame postojekrajtame postoje dapostoje da bida bi prizvalebi prizvale sjajkad mrzne i vrikadmrzne i vrikad menjai vrikad menja bojekad vene i zrisvevene i zrisve imai zrisve ima svojepočetak i krajtame postojei krajtame postoje dakrajtame postoje da bipostoje da bi prizvaleda bi prizvale sjajkad mrzne i vrikad menjamrzne i vrikad menja bojekad vene i zrisve imavene i zrisve ima svojepočetak i krajtame postoje dai krajtame postoje da bikrajtame postoje da bi prizvalepostoje da bi prizvale sjaj

Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vri-kad-menja-boje-kad-vene-i-zri-sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Sve ima svoje, početak i kraj. Tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve. -Jovan Dučić
srbin-ima-prirodnu-tendenciju-da-sve-svoje-velike-ljude-ili-poubija-ili-unizi-i-da-ih-zatim-opeva-u-svom-desetercu-kao-heroje-svoje-nacije-i-najzad
I mada imam neke svoje trikove kako da ne mislim o tome,postoje stranice u kalendaru kad mi nema gde. -Đorđe Balašević
i-mada-imam-neke-svoje-trikove-kako-da-ne-mislim-o-tomepostoje-stranice-u-kalendaru-kad-mi-nema-gde
Sve ima svoje vreme i ruža bude pupoljak, prelepa procvala ruža i uvela ruža …
sve-ima-svoje-vreme-i-rua-bude-pupoljak-prelepa-procvala-rua-i-uvela-rua