Sve ima svoje, početak i kraj. Tame postoje da bi prizvale sjaj.


sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Đorđe balaševićsveimasvojepočetakkrajtamepostojedabiprizvalesjajsve imaima svojepočetak ii krajtame postojepostoje dada bibi prizvaleprizvale sjajsve ima svojepočetak i krajtame postoje dapostoje da bida bi prizvalebi prizvale sjajtame postoje da bipostoje da bi prizvaleda bi prizvale sjajtame postoje da bi prizvalepostoje da bi prizvale sjaj

Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vri-kad-menja-boje-kad-vene-i-zri-sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Sve ima svoje, kad mrzne i vrikad menja boje, kad vene i zrisve ima svoje, početak i krajtame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vrikad-menja-boje-kad-vene-i-zrisve-ima-svoje-poetak-i-krajtame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
U obimu kruga početak i kraj su isto. -Heraklit
u-obimu-kruga-poetak-i-kraj-su-isto