Sve ima svoju vrednost i težinu, ni manju ni veću nego što je ima, a nama izgledaju različite. Jedne nevolje vreme čini lakšim, druge težim. Mi se menjamo, svet ostaje.


sve-ima-svoju-vrednost-i-teinu-manju-veu-nego-to-ima-a-nama-izgledaju-razliite-jedne-nevolje-vreme-ini-lakim-druge-teim-mi-se-menjamo-svet-ostaje
meša selimovićsveimasvojuvrednosttežinumanjuvećunegotoimanamaizgledajurazličitejednenevoljevremečinilakimdrugetežimmisemenjamosvetostajesve imaima svojusvoju vrednostvrednost ii težinuni manjumanju nini većuveću negonego štošto jeje imanama izgledajuizgledaju različitejedne nevoljenevolje vremevreme činičini lakšimdruge težimmi sese menjamosvet ostajesve ima svojuima svoju vrednostsvoju vrednost ivrednost i težinuni manju nimanju ni većuni veću negoveću nego štonego što ješto je imaa nama izgledajunama izgledaju različitejedne nevolje vremenevolje vreme činivreme čini lakšimmi se menjamo

Sve sto ima da se kaze stalo je u manje od pet minuta..tek kada prozivis pesmu,shvatis njenu pravu vrednost i genijalnost..zivot je bas bezveze..i vreme..i ljudi..Od svega što svet ima i jeste ja sam hteo da napravim sredstvo kojim bih savladao i osvojio svet, a sada je taj svet načinio od mene svoje sredstvo.Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi.Mudar čovek napušta manju sreću i obazire se na veću.Najbolje političko društvo je ono u kome srednja klasa ima kontrolu, te je u isto vreme brojnija od druge dve.Sve ima svoj Kraj , samo virsla ima dva kraja