Sve istine su lako shvatljive nakon što budu otkrivene; ključ je u tome da ih treba otkriti.


sve-istine-su-lako-shvatljive-nakon-to-budu-otkrivene-klju-u-tome-da-ih-treba-otkriti
galileo galilejsveistinesulakoshvatljivenakontobuduotkriveneključtomedaihtrebaotkritisve istineistine susu lakolako shvatljiveshvatljive nakonnakon štošto budubudu otkriveneključ jeu tometome dada ihih trebatreba otkritisve istine suistine su lakosu lako shvatljivelako shvatljive nakonshvatljive nakon štonakon što budušto budu otkriveneključ je uje u tomeu tome datome da ihda ih trebaih treba otkritisve istine su lakoistine su lako shvatljivesu lako shvatljive nakonlako shvatljive nakon štoshvatljive nakon što budunakon što budu otkriveneključ je u tomeje u tome dau tome da ihtome da ih trebada ih treba otkritisve istine su lako shvatljiveistine su lako shvatljive nakonsu lako shvatljive nakon štolako shvatljive nakon što budushvatljive nakon što budu otkriveneključ je u tome daje u tome da ihu tome da ih trebatome da ih treba otkriti

Niko ne treba misliti da tokom života sve uvek treba ići lako, jer sudbina je promenljiva i nakon dugog razdoblja zatišja neizbežan je dolazak ružnog vremena. -Ezop
niko-ne-treba-misliti-da-tokom-ivota-sve-uvek-treba-ii-lako-jer-sudbina-promenljiva-i-nakon-dugog-razdoblja-zatija-neizbean-dolazak-runog-vremena
Sve one koji nameravaju u gradu zauzeti visoke položaje treba uveriti da se vežbaju u nauci o brojevima… da sebi olakšaju put traženja istine. -Sokrat
sve-one-koji-nameravaju-u-gradu-zauzeti-visoke-poloaje-treba-uveriti-da-se-vebaju-u-nauci-o-brojevima-da-sebi-olakaju-put-traenja-istine
Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti
Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti
Sve ono što je odista potrebno telu lako može da se nabavi. Teško se nabavlja ono što nije potrebno. -Lav Tolstoj
sve-ono-to-odista-potrebno-telu-lako-moe-da-se-nabavi-teko-se-nabavlja-ono-to-nije-potrebno
Najčešće svoje mišljenje o ljudima formiram nakon deset sekundi nakon što ih sretnem – i jako ga retko menjam. -Margaret Tačer
najee-svoje-miljenje-o-ljudima-formiram-nakon-deset-sekundi-nakon-to-ih-sretnem-i-jako-ga-retko-menjam