Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.


sve-moe-biti-ali-jedno-ne-moe-ne-moe-biti-da-e-posve-i-zauvjek-nestati-velikih-i-umnih-a-evnih-ljudi-koji-e-za-boju-ljubav-podizati-trajne-graevine-da
ivo andrićsvemožebitialijednonemožebitidaćeposvezauvjeknestativelikihumnihduevnihljudikojizabožjuljubavpodizatitrajnegrađevinebizemljabilaljepačovjeknanjojživiolakeboljekadnjihnestalotoznačilobožjaugasnutisvijetatosve možemože bitiali jednojedno nene možene možemože bitibiti dada ćeće posveposve ii zauvjekzauvjek nestatinestati velikihvelikih ii umnihduševnih ljudiljudi kojikoji ćeće zaza božjubožju ljubavljubav podizatipodizati trajnetrajne građevineda bibi zemljazemlja bilabila ljepšaljepša ii čovjekčovjek nana njojnjoj živioživio lakšelakše ii boljekad bibi njihnjih nestalobi značiloznačilo dada ćei božjabožja ljubavljubav ugasnutiugasnuti ii nestatinestati sasa svijetane možemože bitisve može bitiali jedno nejedno ne možene može bitimože biti dabiti da ćeda će posveće posve iposve i zauvjeki zauvjek nestatizauvjek nestati velikihnestati velikih ivelikih i umnihumnih a duševniha duševnih ljudiduševnih ljudi kojiljudi koji ćekoji će zaće za božjuza božju ljubavbožju ljubav podizatiljubav podizati trajnepodizati trajne građevineda bi zemljabi zemlja bilazemlja bila ljepšabila ljepša iljepša i čovjeki čovjek načovjek na njojna njoj živionjoj živio lakšeživio lakše ilakše i boljekad bi njihbi njih nestalobi značilo daznačilo da ćeda će iće i božjai božja ljubavbožja ljubav ugasnutiljubav ugasnuti iugasnuti i nestatii nestati sanestati sa svijetane može biti

Ništa živ čovek ne može izgubiti što mu jedno proleće ne bi moglo povratiti, niti može biti čovek trajno nesrećan dok Bog daje da se duša leči zaboravom a zemlja obnavlja prolećem. -Ivo Andrić
ni-iv-ovek-ne-moe-izgubiti-to-mu-jedno-prolee-ne-bi-moglo-povratiti-niti-moe-biti-ovek-trajno-nesrean-dok-bog-daje-da-se-a-i-zaboravom-a-zemlja
Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što ljepota ne može biti odvojena od vječnosti. -Dante Aligieri
vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-ljepota-ne-moe-biti-odvojena-od-vjenosti
Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što lepota ne može biti odvojena od večnosti. -Dante Aligijeri
vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-lepota-ne-moe-biti-odvojena-od-venosti
Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše. -Alber Kami
slobodno-novinarstvo-moe-biti-dobro-ili-loe-ali-sigurno-bez-slobode-novinarstvo-ne-moe-biti-drugo-osim-loe
Antiteza ljubavi nije uvijek mržnja; može to biti i druga ljubav. -Tadeusz Kotarbinski
antiteza-ljubavi-nije-uvijek-mrnja-moe-to-biti-i-druga-ljubav