Sve je moguće, sve je na domak ruke, samo se čovjek ne sme predati. Teško je dok se ne odlučis, tada sve prepreke izgledaju neprelazne, sve teškoće nesavladive. Ali kad se otkineš od sebe neodlučnog, kad pobijediš svoju malodušnost, otvore se pred tobom neslućeni putevi, i svijet više nije skučen, ni pun prijetnji.


sve-mogue-sve-na-domak-ruke-samo-se-ovjek-ne-sme-predati-teko-dok-se-ne-odluis-tada-sve-prepreke-izgledaju-neprelazne-sve-tekoe-nesavladive-ali-kad
meša selimovićsvemogućesvenadomakrukesamosečovjeknesmepredatitekodokodlučistadapreprekeizgledajuneprelaznetekoćenesavladivealikadotkineodsebeneodlučnogpobijedisvojumalodunostotvorepredtobomneslućeniputevisvijetvienijeskučenpunprijetnjisve jeje mogućesve jeje nana domakdomak rukesamo sese čovjekčovjek nene smesme predatiteško jeje dokdok sese nene odlučistada svesve preprekeprepreke izgledajuizgledaju neprelaznesve teškoćeteškoće nesavladiveali kadkad sese otkinešotkineš odod sebesebe neodlučnogkad pobijedišpobijediš svojusvoju malodušnostotvore sese predpred tobomtobom neslućenineslućeni putevii svijetsvijet viševiše nijenije skučenni punpun prijetnjisve je mogućesve je naje na domakna domak rukesamo se čovjekse čovjek nečovjek ne smene sme predatiteško je dokje dok sedok se nese ne odlučistada sve preprekesve prepreke izgledajuprepreke izgledaju neprelaznesve teškoće nesavladiveali kad sekad se otkinešse otkineš odotkineš od sebeod sebe neodlučnogkad pobijediš svojupobijediš svoju malodušnostotvore se predse pred tobompred tobom neslućenitobom neslućeni putevii svijet višesvijet više nijeviše nije skučenni pun prijetnji

Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari. -Miroslav Mika Antić
jer-sve-u-nama-kad-murimo-a-strano-kad-otvorimo-oi-i-sve-nae-dok-elimo-a-e-kad-se-ostvari
Pa sve kad trne i sve kad svene, kad tmurno izgleda svet oko mene, u meni živi sto vatrometa nekakvog šarenijeg i lepšeg sveta. -Miroslav Mika Antić
pa-sve-kad-trne-i-sve-kad-svene-kad-tmurno-izgleda-svet-oko-mene-u-meni-ivi-sto-vatrometa-nekakvog-arenijeg-i-lepeg-sveta
Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti. -Poslovice korisnika
svako-u-svom-srcu-ima-izvor-gdje-vri-dobrota-sve-dok-ovjek-ne-poini-grijeh-jer-tada-se-izvor-polahko-sui-a-kada-se-skroz-osui-samo-ga-iskreno
Smem sve ono što dolikuje čoveku, ko sme više od toga, nije čovek. -Vilijam Šekspir
smem-sve-ono-to-dolikuje-oveku-ko-sme-vie-od-toga-nije-ovek
Smem sve ono što dolikuje čoveku; ko sme više od toga, nije čovek. -Vilijam Šekspir
smem-sve-ono-to-dolikuje-oveku-ko-sme-vie-od-toga-nije-ovek