Sve nove ljubavi drukčije vrede. Živi se svaki put iz početka. Živi se da se nikad ne pada. Da budeš snažniji posle oluje.


sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-iz-poetka-ivi-se-da-se-nikad-ne-pada-da-bude-snaniji-posle-oluje
zoran ĐinđićsvenoveljubavidrukčijevredeŽivisesvakiputizpočetkadanikadnepadadabudesnažnijiposleolujesve novenove ljubaviljubavi drukčijedrukčije vredeŽivi sese svakisvaki putput iziz početkaŽivi sese dada sese nikadnikad nene padada budešbudeš snažnijisnažniji posleposle olujesve nove ljubavinove ljubavi drukčijeljubavi drukčije vredeŽivi se svakise svaki putsvaki put izput iz početkaŽivi se dase da seda se nikadse nikad nenikad ne padada budeš snažnijibudeš snažniji poslesnažniji posle olujesve nove ljubavi drukčijenove ljubavi drukčije vredeŽivi se svaki putse svaki put izsvaki put iz početkaŽivi se da sese da se nikadda se nikad nese nikad ne padada budeš snažniji poslebudeš snažniji posle olujesve nove ljubavi drukčije vredeŽivi se svaki put izse svaki put iz početkaŽivi se da se nikadse da se nikad neda se nikad ne padada budeš snažniji posle oluje

Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, dva ista petka. Sve nove ljubavi drukčije vrede. Živi se svaki put iz početka.Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, ista petka. Sve nove ljubavi drukčije vrede, živi se svaki put ispočetka.Živi svaki dan kao da je posljednji i ne zaboravi da se Bog brine za svoju djecu.Živi svoje hoću a ne tuđe trebalo bi :)))Nemoj moliti za lakši život. Moli se da budeš snažniji čovek.Živi svoj život tako da misliš da će svako tvoje delo postati univerzalni zakon.