Sve rane leci vreme,a vreme zna i da slaze,kad meni od tebe ne postoji nista draze!


sve-rane-leci-vremea-vreme-zna-i-da-slazekad-meni-od-tebe-ne-postoji-nista-draze
sveranelecivremeavremeznadaslazekadmeniodtebenepostojinistadrazesve ranerane lecivreme znazna ii dameni odod tebetebe nene postojipostoji nistanista drazesve rane lecivreme zna izna i dameni od tebeod tebe netebe ne postojine postoji nistapostoji nista drazevreme zna i dameni od tebe neod tebe ne postojitebe ne postoji nistane postoji nista drazemeni od tebe ne postojiod tebe ne postoji nistatebe ne postoji nista draze

Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme.Najbolje vreme za sadnju drveća je bilo pre 20 godina. Drugo najbolje vreme je sada.Za pravu ljubav ne postoji pogrešno vreme.Ko tebe voli taj će zakasniti da se na vreme leči i da se ponovo rodi.Sve što mi se zbog tebe dogodilo, kao očarano živi u meni, i čini se, neće proći.Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.