Sve se to dogodilo na putu za ludilo,srce mi se opasno u tebe zaljubilo!!!


sve-se-to-dogodilo-na-putu-za-ludilosrce-mi-se-opasno-u-tebe-zaljubilo
svesetodogodilonaputuzaludilosrcemiopasnotebezaljubilosve sedogodilo nana putuputu zami sese opasnoopasno uu tebetebe zaljubilose to dogodilodogodilo na putuna putu zami se opasnose opasno uopasno u tebeu tebe zaljubilosve se to dogodilose to dogodilo nadogodilo na putu zami se opasno use opasno u tebeopasno u tebe zaljubilosve se to dogodilo nase to dogodilo na putumi se opasno u tebese opasno u tebe zaljubilo

to se dogodilo u na putu u ludilo srce mi se u tebe opasno zaljubiloSve što mi se zbog tebe dogodilo, kao očarano živi u meni, i čini se, neće proći.Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu.~…Sve sam suze potrosila. Zbog tebe se umorila, sa tobom nema subdine, kraj tebe ljubav umire…~Čeznem da sedim nemo pored tebe, ali bi mi inače srce iskočilo na usta. Zato brbljam i ćaskam olako, i zatrpavam svoje srce rečima.Tako je bolje, bez slatkih riječi, bez praznog smiješka, bez varanja. Sve je lijepo dok ništa ne tražimo, a prijatelje je opasno iskušavati. Čovjek je vjeran samo sebi.