Sve stvari su u međusobnom kontaktu, svaka zvezda oseća, da se tako izrazimo, bilo kakve druge zvezde i svega živoga, čak i najmanjeg crvića na Zemlji.


sve-stvari-su-u-meusobnom-kontaktu-svaka-zvezda-osea-da-se-tako-izrazimo-bilo-kakve-druge-zvezde-i-svega-ivoga-ak-i-najmanjeg-crvia-na-zemlji
mihajlo pupinsvestvarisumeđusobnomkontaktusvakazvezdaosećadasetakoizrazimobilokakvedrugezvezdesvegaživogačaknajmanjegcrvićanazemljisve stvaristvari susu uu međusobnommeđusobnom kontaktusvaka zvezdazvezda osećada sese takotako izrazimobilo kakvekakve drugedruge zvezdezvezde ii svegasvega živogačak ii najmanjegnajmanjeg crvićacrvića nana zemljisve stvari sustvari su usu u međusobnomu međusobnom kontaktusvaka zvezda osećada se takose tako izrazimobilo kakve drugekakve druge zvezdedruge zvezde izvezde i svegai svega živogačak i najmanjegi najmanjeg crvićanajmanjeg crvića nacrvića na zemlji

Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako oseća; bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je negovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje. -Herman Hese
ni-zdravlje-nije-sve-svako-zdrav-ko-se-tako-osea-bilo-bolesnika-punih-volje-za-ivotom-koji-su-negovali-do-samog-kraja-i-bilo-zdravih-koji-su
Iznad svega, budi sposoban da duboko osetiš bilo kakvu nepravdu počinjenu prema bilo kome, bilo gdje u svetu. -Če Gevara
iznad-svega-budi-sposoban-da-duboko-oseti-bilo-kakvu-nepravdu-poinjenu-prema-bilo-kome-bilo-gdje-u-svetu
Sukob je otac svega: jedne će učiniti bogatima, a druge ne; jedne robovima, a druge slobodnima. -Heraklit
sukob-otac-svega-jedne-e-uiniti-bogatima-a-druge-ne-jedne-robovima-a-druge-slobodnima
Svaki narod se oseća superiorno u odnosu na druge narode. To raspiruje patriotizam- i ratove. -Dejl Karnegi
svaki-narod-se-osea-superiorno-u-odnosu-na-druge-narode-to-raspiruje-patriotizam-i-ratove