Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo.


sve-su-drine-ovog-svijeta-krive-nikada-se-one-nee-moi-sve-potpuno-ispraviti-nikada-ne-smijemo-prestati-da-ih-ispravljamo
ivo andricsvesudrineovogsvijetakrivenikadaseonenećemoćisvepotpunoispravitinesmijemoprestatidaihispravljamosve susu drinedrine ovogovog svijetasvijeta krivenikada sese oneone nećeneće moćimoći svesve nini potpunopotpuno ispravitinikada nene smijemosmijemo prestatiprestati dada ihih ispravljamosve su drinesu drine ovogdrine ovog svijetaovog svijeta krivenikada se onese one nećeone neće moćineće moći svemoći sve nisve ni potpunoni potpuno ispravitinikada ne smijemone smijemo prestatismijemo prestati daprestati da ihda ih ispravljamosve su drine ovogsu drine ovog svijetadrine ovog svijeta krivenikada se one nećese one neće moćione neće moći sveneće moći sve nimoći sve ni potpunosve ni potpuno ispravitinikada ne smijemo prestatine smijemo prestati dasmijemo prestati da ihprestati da ih ispravljamosve su drine ovog svijetasu drine ovog svijeta krivenikada se one neće moćise one neće moći sveone neće moći sve nineće moći sve ni potpunomoći sve ni potpuno ispravitinikada ne smijemo prestati dane smijemo prestati da ihsmijemo prestati da ih ispravljamo

Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti
Moć nikada neće ustuknuti osim ukoliko naiđe na više moći. -Malkolm Iks
mo-nikada-nee-ustuknuti-osim-ukoliko-naie-na-vie-moi
Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude dio nje same. -Rabindranat Tagor
reka-moe-postati-more-ali-ona-nee-moi-nikada-postii-da-more-bude-dio-nje-same
Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude deo nje same. -Rabindranat Tagor
reka-moe-postati-more-ali-ona-nee-moi-nikada-postii-da-more-bude-deo-nje-same