Sve su zmije otrovne, samo se neke prave da nisu.


sve-su-zmije-otrovne-samo-se-neke-prave-da-nisu
dušan kovačevićsvesuzmijeotrovnesamosenekepravedanisusve susu zmijezmije otrovnesamo sese nekeneke praveprave dada nisusve su zmijesu zmije otrovnesamo se nekese neke praveneke prave daprave da nisusve su zmije otrovnesamo se neke pravese neke prave daneke prave da nisusamo se neke prave dase neke prave da nisu

Ljubim dobre, ljubim lake, neke prave a neke ne i sve su vile ma sve su kraljice i sve su nevazne na spram nje.Muškarac ili žena, dovoljno oslobođeni i velikodušni da se ne mešaju i ne prave scene zbog toga što neke druge osobe privlače njihovog voljenog partnera ...Sve životinje su rođene jednake, ali su neke jednakije od drugih.Mnoge žene mogle bi mnogo i lepo da vole, ali nemaju koga, a sve se prave kao da su već voljene- sramota ih je da priznaju da nisu.Kad zmija udje u drugu kožu, onda je to opet koža zmije.Knjige su neke odvele do učenja, a neke do ludila.