Sve, sve je tako počelo. Počelo je od lica glamuroznog i blistavog, ali iznurenog, s tim prijevremenim podočnjacima, iskustvom.


sve-sve-tako-poelo-poelo-od-lica-glamuroznog-i-blistavog-ali-iznurenog-s-tim-prijevremenim-podonjacima-iskustvom
marguerite durassvesvetakopočelopočeloodlicaglamuroznogblistavogaliiznurenogtimprijevremenimpodočnjacimaiskustvomsve jeje takotako počelopočelo jeje odod licalica glamuroznogglamuroznog ii blistavogali iznurenogs timtim prijevremenimprijevremenim podočnjacimasve je takoje tako počelopočelo je odje od licaod lica glamuroznoglica glamuroznog iglamuroznog i blistavogs tim prijevremenimtim prijevremenim podočnjacimasve je tako počelopočelo je od licaje od lica glamuroznogod lica glamuroznog ilica glamuroznog i blistavogs tim prijevremenim podočnjacimapočelo je od lica glamuroznogje od lica glamuroznog iod lica glamuroznog i blistavog

Sve je to u redu ali šta ja imam sa tim ??Pomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju.Bez svake sumnje sve naše znanje počinje sa iskustvom.Prije dvije godine, kada je sve počelo, rekao sam da je krajnje vrijeme da mi Srbi ratujemo kao Amerikanci, da ne dozvolimo da se ratuje na našoj teritoriji, da se branimo na tuđoj teritoriji.Nema ničeg veličanstvenog u vezi sa tim. Sve što treba da se uradi je da se pritiskaju odgovarajuće dirke u odgovarajućem trenutku i instrument će svirati sam od sebe.Rekla sam: Avantura je, ali nije bila. Jedan dan, ali bilo je mnogo više. Necu ga zavoleti, ali jesam. Sve ce proci, ali još ne prolazi. Necu plakati, ali suza ...