Sve što bi uradio za sebe, uradi za druge. Ako bi mali čin saosećanja postao tvoja svakodnevna navika, osećao bi se jačim i oslobođenim od svojih boli i razočarenja. Ne treba očekivati korist od velikodušnih dela, ali dobra dela te mogu dovesti do iznenađujućih nagrada.


sve-to-bi-uradio-za-sebe-uradi-za-druge-ako-bi-mali-in-saoseanja-postao-tvoja-svakodnevna-navika-oseao-bi-se-jaim-i-osloboenim-od-svojih-boli-i
nik vuičićsvetobiuradiozasebeuradidrugeakomaličinsaosećanjapostaotvojasvakodnevnanavikaosećaosejačimoslobođenimodsvojihbolirazočarenjanetrebaočekivatikoristvelikodunihdelaalidobradelatemogudovestidoiznenađujućihnagradasve štošto bibi uradiouradio zaza sebeuradi zaza drugeako bibi malimali činčin saosećanjasaosećanja postaopostao tvojatvoja svakodnevnasvakodnevna navikaosećao bibi sese jačimjačim ii oslobođenimoslobođenim odod svojihsvojih boliboli ii razočarenjane trebatreba očekivatiočekivati koristkorist odod velikodušnihvelikodušnih delaali dobradobra deladela tete mogumogu dovestidovesti dodo iznenađujućihiznenađujućih nagradasve što bišto bi uradiobi uradio zauradio za sebeuradi za drugeako bi malibi mali činmali čin saosećanjačin saosećanja postaosaosećanja postao tvojapostao tvoja svakodnevnatvoja svakodnevna navikaosećao bi sebi se jačimse jačim ijačim i oslobođenimi oslobođenim odoslobođenim od svojihod svojih bolisvojih boli iboli i razočarenjane treba očekivatitreba očekivati koristočekivati korist odkorist od velikodušnihod velikodušnih delaali dobra deladobra dela tedela te mogute mogu dovestimogu dovesti dodovesti do iznenađujućihdo iznenađujućih nagrada

Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena. -Buda
bia-su-vlasnici-svojih-dela-naslednici-svojih-dela-nastaju-iz-svojih-dela-predodreena-su-svojim-delima-dela-su-njihovo-utoite-dela-su-koja-dele-bia
Sva velika umetnička dela dosta su teško pristupačna. Ako ih neki čitalac smatra lakim, znači da nije umeo proniknuti u srce dela. -Andre Žid
sva-velika-umetnika-dela-dosta-su-teko-pristupana-ako-ih-neki-italac-smatra-lakim-znai-da-nije-umeo-proniknuti-u-srce-dela
Od mnogih koji jure za bogaćenjem čućeš ovakvo opravdanje: „Kad se obogatim, moći ću činiti dobra dela!“ Ne veruj im, jer obmanjuju i tebe i sebe. -Nikolaj Velimirović
od-mnogih-koji-jure-za-bogaenjem-ue-ovakvo-opravdanje-kad-se-obogatim-moi-u-initi-dobra-dela-ne-veruj-im-jer-obmanjuju-i-tebe-i-sebe
Nema ničeg veličanstvenog u vezi sa tim. Sve što treba da se uradi je da se pritiskaju odgovarajuće dirke u odgovarajućem trenutku i instrument će svirati sam od sebe. -Johan Sebastian Bah
nema-eg-velianstvenog-u-vezi-tim-sve-to-treba-da-se-uradi-da-se-pritiskaju-odgovarajue-dirke-u-odgovarajuem-trenutku-i-instrument-e-svirati-sam-od
Pokoljenja koja prolaze i gaze ljudska dela ipak ne mogu uništiti čovekove snove, niti mu mogu oslabiti osećanja. -Halil Džubran
pokoljenja-koja-prolaze-i-gaze-ljudska-dela-ipak-ne-mogu-unititi-ovekove-snove-niti-mu-mogu-oslabiti-oseanja