Sve što je izvan dohvata naše ruke, sve što nije potpuno naše, s čim nismo srasli tako da postane isto što i mi, to je tuđe, ničije, ne štiti. To je kao vjetar, ništa, nemaš na čemu da stojiš, nizašto se ne držiš, ništa te ne drži, oči su ti prazne, srce ti je pusto, ostaje samo nemir.


sve-to-izvan-dohvata-nae-ruke-sve-to-nije-potpuno-nae-s-im-nismo-srasli-tako-da-postane-isto-to-i-mi-to-e-ije-ne-titi-to-kao-vjetar-nema-na-emu-da
meša selimovićsvetoizvandohvatanaerukesvenijepotpunonaečimnismosraslitakodapostaneistomitotuđeničijenetititokaovjetarnitanemanačemustojinizatosedržinitatedržiočisutipraznesrcepustoostajesamonemirsve štošto jeje izvanizvan dohvatadohvata našenaše rukesve štošto nijenije potpunopotpuno našes čimčim nismonismo sraslisrasli takotako dada postanepostane istoisto štošto ii mije tuđene štitije kaokao vjetarnemaš nana čemučemu dada stojišnizašto sese nene držišništa tete nene držioči susu titi praznesrce titi jeje pustoostaje samosamo nemirsve što ješto je izvanje izvan dohvataizvan dohvata našedohvata naše rukesve što niješto nije potpunonije potpuno našes čim nismočim nismo sraslinismo srasli takosrasli tako datako da postaneda postane istopostane isto štoisto što išto i mije kao vjetarnemaš na čemuna čemu dačemu da stojišnizašto se nese ne držišništa te nete ne držioči su tisu ti praznesrce ti jeti je pustoostaje samo nemir

Bog skriva stvari tako što ih stavlja pred naše oči. -Antonio de Melo
bog-skriva-stvari-tako-to-ih-stavlja-pred-nae-oi
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Stendal
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Momo Kapor
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari. -Miroslav Mika Antić
jer-sve-u-nama-kad-murimo-a-strano-kad-otvorimo-oi-i-sve-nae-dok-elimo-a-e-kad-se-ostvari