Sve što sam naučio kao glumac sam i primenio kao pisac.


sve-to-sam-nauio-kao-glumac-sam-i-primenio-kao-pisac
kventin tarantinosvetosamnaučiokaoglumacprimeniopisacsve štošto samsam naučionaučio kaokao glumacglumac samsam ii primenioprimenio kaokao pisacsve što samšto sam naučiosam naučio kaonaučio kao glumackao glumac samglumac sam isam i primenioi primenio kaoprimenio kao pisacsve što sam naučiošto sam naučio kaosam naučio kao glumacnaučio kao glumac samkao glumac sam iglumac sam i primeniosam i primenio kaoi primenio kao pisacsve što sam naučio kaošto sam naučio kao glumacsam naučio kao glumac samnaučio kao glumac sam ikao glumac sam i primenioglumac sam i primenio kaosam i primenio kao pisac

Sve što sam o životu naučio može se svesti na tri riječi: život ide dalje.Imao sam puno takvih dana u životu i pamtim ih samo po tome što sam ih zaboravio. Oni su kao slike u dječijim farbankama koje ožive tek kad se oko njih potrudiš, i ja sam, kao i svi, preskočio mnogo stranica tragajući za slikama koje ću lakše obojiti.Ja sam kao svaki drugi čovek. Sve što radim je ispunjavanje željenih zahtjeva.Da sam se rodio kao žena, sigurno bih postao prostitutka. Budući da sam se rodio kao muškarac, stalno sam žudio za ženama… :)Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga.Pokušavao sam biti kao ostali. Onda sam video da mi nije potrebno. Biti kao drugi znači završiti svoj posao.