Sve što sam o životu naučio može se svesti na tri riječi: život ide dalje.


sve-to-sam-o-ivotu-nauio-moe-se-svesti-na-tri-rijei-ivot-ide-dalje
robert frostsvetosamživotunaučiomožesesvestinatririječiživotidedaljesve štošto samsam oo životuživotu naučionaučio možemože sese svestisvesti nana tritri riječiživot ideide daljesve što samšto sam osam o životuo životu naučioživotu naučio moženaučio može semože se svestise svesti nasvesti na trina tri riječiživot ide daljesve što sam ošto sam o životusam o životu naučioo životu naučio možeživotu naučio može senaučio može se svestimože se svesti nase svesti na trisvesti na tri riječisve što sam o životušto sam o životu naučiosam o životu naučio možeo životu naučio može seživotu naučio može se svestinaučio može se svesti namože se svesti na trise svesti na tri riječi

Sve što sam naučio kao glumac sam i primenio kao pisac. -Kventin Tarantino
sve-to-sam-nauio-kao-glumac-sam-i-primenio-kao-pisac
Prijateljstvo nije nešto što učiš u školi. Međutim, ukoliko nisi naučio šta prijateljstvo znači, onda stvarno nisi ništa naučio. -Muhamed Ali
prijateljstvo-nije-neto-to-ui-u-koli-meutim-ukoliko-nisi-nauio-prijateljstvo-znai-onda-stvarno-nisi-nauio