Sve što smo znali u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti je ništa u poređenju sa onim što nikada nećemo saznati.


sve-to-smo-znali-u-prolosti-sadanjosti-i-budunosti-u-poreenju-onim-to-nikada-neemo-saznati
konstantin ciolkovskisvetosmoznaliprolostisadanjostibudućnostinitapoređenjuonimnikadanećemosaznatisve štošto smosmo znaliznali uu prošlostisadašnjosti ii budućnostibudućnosti jeje ništaništa uu poređenjupoređenju sasa onimonim štošto nikadanikada nećemonećemo saznatisve što smošto smo znalismo znali uznali u prošlostisadašnjosti i budućnostii budućnosti jebudućnosti je ništaje ništa uništa u poređenjuu poređenju sapoređenju sa onimsa onim štoonim što nikadašto nikada nećemonikada nećemo saznatisve što smo znališto smo znali usmo znali u prošlostisadašnjosti i budućnosti jei budućnosti je ništabudućnosti je ništa uje ništa u poređenjuništa u poređenju sau poređenju sa onimpoređenju sa onim štosa onim što nikadaonim što nikada nećemošto nikada nećemo saznatisve što smo znali ušto smo znali u prošlostisadašnjosti i budućnosti je ništai budućnosti je ništa ubudućnosti je ništa u poređenjuje ništa u poređenju saništa u poređenju sa onimu poređenju sa onim štopoređenju sa onim što nikadasa onim što nikada nećemoonim što nikada nećemo saznati

Leto se hladilo, a mi smo se krili mrakom, ne želeći da iko sazna koliko smo postali potrebni jedno drugome. A svi su znali.Voleću je, i nećemo imati ništa, je li joj to dovoljno?Volećemo se, rekla je ozbiljno, a to je mnogo, to je sve. Ništa mi drugo ne treba.Ubod ne može ništa manje da zaboli samo zato što smo unapred znali da postoji nož.Ako započnemo svadju izmedju prošlosti i sadašnjosti, uvidećemo da smo izgubili budućnost.Nemoj se bojati budućnosti! Doživećeš je ako ti je suđeno, pa ćeš sve razborito urediti kao što si znao razumno postupiti u sadašnjosti.Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo.Mi smo ponosni na našu istoriju. Ponosni smo na naše žrtve koje su naši preci, naši narodi dali kroz istoriju. Mi smo ponosni na to što naši narodni nikada nisu ničiju nezavisnost ugrožavali, što naši narodi nikada nisu prelazili preko tuđe teritorije, da porobljuju druge narode.