Sve više ljudi razgovara samo sa sobom po ulicama. Oni vode neki, samo njima poznat, monolog u sopstvenoj drami.


sve-vie-ljudi-razgovara-samo-sobom-po-ulicama-oni-vode-neki-samo-njima-poznat-monolog-u-sopstvenoj-drami
momo kaporsvevieljudirazgovarasamosobompoulicamaonivodenekinjimapoznatmonologsopstvenojdramisve viševiše ljudiljudi razgovararazgovara samosamo sasa sobomsobom popo ulicamaoni vodevode nekisamo njimanjima poznatmonolog uu sopstvenojsopstvenoj dramisve više ljudiviše ljudi razgovaraljudi razgovara samorazgovara samo sasamo sa sobomsa sobom posobom po ulicamaoni vode nekisamo njima poznatmonolog u sopstvenoju sopstvenoj dramisve više ljudi razgovaraviše ljudi razgovara samoljudi razgovara samo sarazgovara samo sa sobomsamo sa sobom posa sobom po ulicamamonolog u sopstvenoj dramisve više ljudi razgovara samoviše ljudi razgovara samo saljudi razgovara samo sa sobomrazgovara samo sa sobom posamo sa sobom po ulicama

Upamti da si samo glumac u drami čiji karakter određuje pisac. -Epiktet
upamti-da-samo-glumac-u-drami-iji-karakter-odreuje-pisac
Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...
oekivati-da-ljudi-budu-fer-prema-tebi-samo-zato-to-ti-fer-prema-njima-isto-kao-da-oekuje-da-te-lav-ne-pojede-samo-zato-to-ti-ne-jede-lavove
Buncaju ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome bi upravili svaki svoj napor i svaku svoju misao. -Marko Aurelije
buncaju-ljudi-i-postaju-umorni-od-ivota-kad-nemaju-pred-sobom-neki-cilj-prema-kome-bi-upravili-svaki-svoj-napor-i-svaku-svoju-misao