Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro.


sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro
meša selimovićsvezbunjujutemalestvariljubavljualistvarnostiljubavjedinastvarsvetukojaodbijasvezlouvekiznovaučinidaseosećadobrosve zbunjujuzbunjuju tete malemale stvaristvari sasa ljubavljuali uu stvarnostiljubav jeje jedinajedina stvarstvar uu svetusvetu kojakoja odbijaodbija svesve zlozlo ii kojakoja tete uvekuvek iznovaiznova učiniučini dada sese osećašosećaš dobrosve zbunjuju tezbunjuju te malete male stvarimale stvari sastvari sa ljubavljuali u stvarnostiljubav je jedinaje jedina stvarjedina stvar ustvar u svetuu svetu kojasvetu koja odbijakoja odbija sveodbija sve zlosve zlo izlo i kojai koja tekoja te uvekte uvek iznovauvek iznova učiniiznova učini daučini da seda se osećašse osećaš dobro

Sva nesklonost na koju sam naišao, sve nevolje i prepreke su me samo ojačale. Možda to ne shvatiš kada ti se desi, ali udarac u zube je možda najbolja stvar na svetu koja ti se može desiti. -Volt Dizni
sva-nesklonost-na-koju-sam-naiao-sve-nevolje-i-prepreke-su-me-samo-ojaale-moda-to-ne-shvati-kada-ti-se-desi-ali-udarac-u-zube-moda-najbolja-stvar-na
Ljubav je jedina stvar koja se umnožava kad se dijeli. -Vesna Krmpotić
ljubav-jedina-stvar-koja-se-umnoava-kad-se-dijeli
Na svetu ne postoji stvar koja se zove polu-sloboda. -Nelson Mandela
na-svetu-ne-postoji-stvar-koja-se-zove-polusloboda
Slava, to je jedina čovjekova sreća koja nije spokojna, i koja je najskuplje plaćena. -Zoran Đinđić
slava-to-jedina-ovjekova-srea-koja-nije-spokojna-i-koja-najskuplje-plaena
Teško je vratiti onome koji mi dobro učini; ko mi zlo učini, lako ću mu vratiti. -Narodne poslovice
teko-vratiti-onome-koji-mi-dobro-uini-ko-mi-zlo-uini-lako-u-mu-vratiti
Zašto uopšte razmišljamo o dobitku i posedovanju, kada je jedina stvar koja je čoveku potrebna je to da postoji i da umre potpuno ispunjen. -Antoan de Sent Egziperi
zato-uopte-razmiljamo-o-dobitku-i-posedovanju-kada-jedina-stvar-koja-oveku-potrebna-to-da-postoji-i-da-umre-potpuno-ispunjen