Svekrva se ne seća da je i ona nekad snaja bila.


svekrva-se-ne-sea-da-i-ona-nekad-snaja-bila
srpske poslovicesvekrvasenesećadaonanekadsnajabilasvekrva sese nene sećaseća dada jei onaona nekadnekad snajasnaja bilasvekrva se nese ne sećane seća daseća da jeda je ije i onai ona nekadona nekad snajanekad snaja bilasvekrva se ne sećase ne seća dane seća da jeseća da je ida je i onaje i ona nekadi ona nekad snajaona nekad snaja bilasvekrva se ne seća dase ne seća da jene seća da je iseća da je i onada je i ona nekadje i ona nekad snajai ona nekad snaja bila

Ako nekad, jureći za srećom, nađete tu sreću, vi ćete, kao i ona starica što je tražila naočale, otkriti da vam je sreća sve vrijeme bila na nosu.Debla drveća, koja jedva možemo obuhvatiti, nekad su bila vite mladice.Žena zaboravlja lakše nego muškarac, ali se ona i lakše seća onog što je zaboravila.Tek sad shvatam koliko čovek mora biti jak da okrene glavu od osobe koja mu je nekad bila sve.Pa ipak, nije nesreća, što me se ona ne seća, ma kakvi, nesreća je što se ja nje sećam.Ljudi se menjaju, sa njima se menjaju i osećanja. Ako se ljubav koja je nekad postojala vremenom ugasila, ne znači da nije bila stvarna ili iskrena.  Znači ...