Svemir je jedinstvo svih stvari. Ako postignemo to jedinstvo i poistovetimo se sa njim, onda su udovi našeg tela samo prah i blato, dok su život i smrt, kraj i početak samo smenjivanje dana i noći, koje ne može poremetiti naš unutarnji mir. Koliko ćemo se manje uzbuđivati zbog ovozemaljskog gubitka i dobitka, dobre i loše sreće!


svemir-jedinstvo-svih-stvari-ako-postignemo-to-jedinstvo-i-poistovetimo-se-njim-onda-su-udovi-naeg-tela-samo-prah-i-blato-dok-su-ivot-i-smrt-kraj-i
Čuang cesvemirjedinstvosvihstvariakopostignemotopoistovetimosenjimondasuudovinaegtelasamoprahblatodokživotsmrtkrajpočetaksmenjivanjedananoćikojenemožeporemetitinaunutarnjimirkolikoćemomanjeuzbuđivatizbogovozemaljskoggubitkadobitkadobreloesrećesvemir jeje jedinstvojedinstvo svihsvih stvariako postignemojedinstvo ii poistovetimopoistovetimo sese sasa njimonda susu udoviudovi našegnašeg telatela samosamo prahprah ii blatodok susu životživot ii smrtkraj ii početakpočetak samosamo smenjivanjesmenjivanje danadana ii noćikoje nene možemože poremetitiporemetiti našnaš unutarnjiunutarnji mirkoliko ćemoćemo sese manjemanje uzbuđivatiuzbuđivati zbogzbog ovozemaljskogovozemaljskog gubitkagubitka ii dobitkadobre ii lošeloše srećesvemir je jedinstvoje jedinstvo svihjedinstvo svih stvaripostignemo to jedinstvojedinstvo i poistovetimoi poistovetimo sepoistovetimo se sase sa njimonda su udovisu udovi našegudovi našeg telanašeg tela samotela samo prahsamo prah iprah i blatodok su životsu život iživot i smrtkraj i početaki početak samopočetak samo smenjivanjesamo smenjivanje danasmenjivanje dana idana i noćikoje ne možene može poremetitimože poremetiti našporemetiti naš unutarnjinaš unutarnji mirkoliko ćemo sećemo se manjese manje uzbuđivatimanje uzbuđivati zboguzbuđivati zbog ovozemaljskogzbog ovozemaljskog gubitkaovozemaljskog gubitka igubitka i dobitkadobre i lošei loše sreće

Bratstvo i jedinstvo može postojati samo među onima koji su zbilja ravnopravni. -Josip Broz Tito
bratstvo-i-jedinstvo-moe-postojati-samo-meu-onima-koji-su-zbilja-ravnopravni
Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikom dozvoliti da nam dira ili da ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. -Josip Broz Tito
mi-smo-more-krvi-prolili-za-bratstvo-i-jedinstvo-naih-naroda-e-neemo-nikom-dozvoliti-da-nam-dira-ili-da-ruje-iznutra-da-se-rui-to-bratstvo-i-jedinstvo
Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nas dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. -Josip Broz Tito
mi-smo-more-krvi-prolili-za-bratstvo-i-jedinstvo-naih-naroda-e-neemo-nikome-dozvoliti-da-nas-dira-ili-da-nam-ruje-iznutra-da-se-rui-to-bratstvo-i
Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nečemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. -Josip Broz Tito
mi-smo-more-krvi-prolili-za-bratstvo-i-jedinstvo-naih-naroda-e-neemo-nikome-dozvoliti-da-nam-dira-ili-da-nam-ruje-iznutra-da-se-rui-to-bratstvo-i
Živelo bratstvo i jedinstvo svih naših republika i pokrajina! -Duško Radović
ivelo-bratstvo-i-jedinstvo-svih-naih-republika-i-pokrajina
Ponekad loše stvari u životu nam otvore oči, da vidimo dobre stvari, na koje ranije nismo obraćali pažnju…
ponekad-loe-stvari-u-ivotu-nam-otvore-oi-da-vidimo-dobre-stvari-na-koje-ranije-nismo-obraali-panju