Svet malih ljudi na velike istine nikad nije spreman. Čak i papa bi se smrtnički uplašio ako bi mu se dokazalo postojanje boga.


svet-malih-ljudi-na-velike-istine-nikad-nije-spreman-ak-i-papa-bi-se-smrtniki-uplaio-ako-bi-mu-se-dokazalo-postojanje-boga
borislav pekićsvetmalihljudinavelikeistinenikadnijespremanČakpapabisesmrtničkiuplaioakomudokazalopostojanjebogasvet malihmalih ljudiljudi nana velikevelike istineistine nikadnikad nijenije spremanČak ii papapapa bibi sese smrtničkismrtnički uplašiouplašio akoako bibi mumu sese dokazalodokazalo postojanjepostojanje bogasvet malih ljudimalih ljudi naljudi na velikena velike istinevelike istine nikadistine nikad nijenikad nije spremanČak i papai papa bipapa bi sebi se smrtničkise smrtnički uplašiosmrtnički uplašio akouplašio ako biako bi mubi mu semu se dokazalose dokazalo postojanjedokazalo postojanje bogasvet malih ljudi namalih ljudi na velikeljudi na velike istinena velike istine nikadvelike istine nikad nijeistine nikad nije spremanČak i papa bii papa bi sepapa bi se smrtničkibi se smrtnički uplašiose smrtnički uplašio akosmrtnički uplašio ako biuplašio ako bi muako bi mu sebi mu se dokazalomu se dokazalo postojanjese dokazalo postojanje bogasvet malih ljudi na velikemalih ljudi na velike istineljudi na velike istine nikadna velike istine nikad nijevelike istine nikad nije spremanČak i papa bi sei papa bi se smrtničkipapa bi se smrtnički uplašiobi se smrtnički uplašio akose smrtnički uplašio ako bismrtnički uplašio ako bi muuplašio ako bi mu seako bi mu se dokazalobi mu se dokazalo postojanjemu se dokazalo postojanje boga

Čovjek koji nije spreman da umre zbog nečega nije spreman ni da živi. -Martin Luter King
ovjek-koji-nije-spreman-da-umre-zbog-neega-nije-spreman-da-ivi
Velike zablude dižu ljude u borbu, a velike istine ih mire.
velike-zablude-diu-ljude-u-borbu-a-velike-istine-ih-mire
Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe. -Mahatma Gandi
da-bi-se-s-vremena-na-vreme-videlo-univerzalno-i-svevremensko-lice-istine-ovek-mora-biti-spreman-da-i-najsitinije-od-svih-ivih-bia-voli-koliko-i
Plemenit je čovek spreman na pomirenje ali se ne ponižava. Hulja se ponižava ali nije spreman na pomirenje. -Konfučije
plemenit-ovek-spreman-na-pomirenje-ali-se-ne-poniava-hulja-se-poniava-ali-nije-spreman-na-pomirenje