Svet oko tebe se menja kada se ti promeniš. Tvoj izbor je da li ćeš odlučiti da te promene budu pozitivne ili negativne.


svet-oko-tebe-se-menja-kada-se-ti-promeni-tvoj-izbor-da-li-e-odluiti-da-te-promene-budu-pozitivne-ili-negativne
svetokotebesemenjakadatipromenitvojizbordalićeodlučititepromenebudupozitivneilinegativnesvet okooko tebetebe sese menjamenja kadakada sese titi promeništvoj izborje dada lili ćešćeš odlučitiodlučiti dada tete promenepromene budubudu pozitivnepozitivne iliili negativnesvet oko tebeoko tebe setebe se menjase menja kadamenja kada sekada se tise ti promeništvoj izbor jeizbor je daje da lida li ćešli ćeš odlučitićeš odlučiti daodlučiti da teda te promenete promene budupromene budu pozitivnebudu pozitivne ilipozitivne ili negativnesvet oko tebe seoko tebe se menjatebe se menja kadase menja kada semenja kada se tikada se ti promeništvoj izbor je daizbor je da lije da li ćešda li ćeš odlučitili ćeš odlučiti daćeš odlučiti da teodlučiti da te promeneda te promene budute promene budu pozitivnepromene budu pozitivne ilibudu pozitivne ili negativnesvet oko tebe se menjaoko tebe se menja kadatebe se menja kada sese menja kada se timenja kada se ti promeništvoj izbor je da liizbor je da li ćešje da li ćeš odlučitida li ćeš odlučiti dali ćeš odlučiti da tećeš odlučiti da te promeneodlučiti da te promene bududa te promene budu pozitivnete promene budu pozitivne ilipromene budu pozitivne ili negativne

Narod je glup i sa njim se može sve. Da bi nas sledio treba mu servirati pozitivne i negativne parole. -Adolf Hitler
narod-glup-i-njim-se-moe-sve-da-bi-nas-sledio-treba-mu-servirati-pozitivne-i-negativne-parole
Dođe vreme kada se jednostavno povučeš od svih. Pa i od onih koji ti tako puno znače. Uveriš ih da si odlučio i pustiš ih da budu srećni daleko od tebe. -Žarko Laušević
doe-vreme-kada-se-jednostavno-povue-od-svih-pa-i-od-onih-koji-ti-tako-puno-znae-uveri-ih-da-odluio-i-pusti-ih-da-budu-sre-daleko-od-tebe
Samo se ti motaj oko njega, pa ce hitna da se mota oko tebe ;)
samo-se-ti-motaj-oko-njega-pa-hitna-da-se-mota-oko-tebe
Vidiš ovu sjajnu stvar na nebu? E to je Sunce! Zemlja se okreće oko njega a ne oko tebe!
vidi-ovu-sjajnu-stvar-na-nebu-e-to-sunce-zemlja-se-okree-oko-njega-a-ne-oko-tebe
Muškarci čine istoriju, a ne obrnuto. U periodima kada nema vođstva, društvo miruje. Napredak se javlja kada hrabri, vešti lideri ugrabe priliku da promene stvari na bolje. -Hari Truman
mukarci-ine-istoriju-a-ne-obrnuto-u-periodima-kada-nema-vostva-drutvo-miruje-napredak-se-javlja-kada-hrabri-veti-lideri-ugrabe-priliku-da-promene
Svet se počinje spašavati spašavajući jednog čoveka, sve ostalo je ili grandiozna romantika ili politika. -Čarls Bukovski
svet-se-poinje-spaavati-spaavajui-jednog-oveka-sve-ostalo-ili-grandiozna-romantika-ili-politika