Svet je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu.


svet-pozornica-na-kojoj-svako-igra-svoju-ulogu
vilijam Šekspirsvetpozornicanakojojsvakoigrasvojuulogusvet jeje pozornicapozornica nana kojojkojoj svakosvako igraigra svojusvoju ulogusvet je pozornicaje pozornica napozornica na kojojna kojoj svakokojoj svako igrasvako igra svojuigra svoju ulogusvet je pozornica naje pozornica na kojojpozornica na kojoj svakona kojoj svako igrakojoj svako igra svojusvako igra svoju ulogusvet je pozornica na kojojje pozornica na kojoj svakopozornica na kojoj svako igrana kojoj svako igra svojukojoj svako igra svoju ulogu

Ljubav je igra za dvoje u kojoj oboje mogu pobediti. -Eva Gabor
ljubav-igra-za-dvoje-u-kojoj-oboje-mogu-pobediti
Svet, život, svaka stvar vrvela je od znakova koje nam je Bog upućivao da bi čovek u svakom trenutku mogao da prorekne svoju sudbinu. -Orhan Pamuk
svet-ivot-svaka-stvar-vrvela-od-znakova-koje-nam-bog-upuivao-da-bi-ovek-u-svakom-trenutku-mogao-da-prorekne-svoju-sudbinu