Svet je tesan, a um prostran. Misli žive lako jedna pored druge, ali se stvari u prostoru bolno sudaraju.


svet-tesan-a-um-prostran-misli-ive-lako-jedna-pored-druge-ali-se-stvari-u-prostoru-bolno-sudaraju
fridrih Šilersvettesanumprostranmisliživelakojednaporeddrugealisestvariprostorubolnosudarajusvet jeje tesanum prostranmisli živežive lakolako jednajedna poredpored drugeali sese stvaristvari uu prostoruprostoru bolnobolno sudarajusvet je tesana um prostranmisli žive lakožive lako jednalako jedna poredjedna pored drugeali se stvarise stvari ustvari u prostoruu prostoru bolnoprostoru bolno sudarajumisli žive lako jednažive lako jedna poredlako jedna pored drugeali se stvari use stvari u prostorustvari u prostoru bolnou prostoru bolno sudarajumisli žive lako jedna poredžive lako jedna pored drugeali se stvari u prostoruse stvari u prostoru bolnostvari u prostoru bolno sudaraju

Majka visoko zamahuje, ali bolno ne udara; maćeha nisko zamahuje, ali bolno udara! -Ruske poslovice
majka-visoko-zamahuje-ali-bolno-ne-udara-eha-nisko-zamahuje-ali-bolno-udara
Žena često lako daje, ali se lako ne zaljubljuje. -Jovan Dučić
ena-esto-lako-daje-ali-se-lako-ne-zaljubljuje
Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive. -Ivan Turgenjev
postoje-tri-vrste-egoista-egoisti-koji-sami-ive-i-daju-drugima-da-ive-egoisti-koji-sami-ive-ali-ne-daju-drugima-da-ive-i-na-kraju-egoisti-koji-niti