Svete, kad umrem, sačuvaj u svojoj tišini samo jednu reč za mene: Voleo sam.


svete-kad-umrem-uvaj-u-svojoj-tiini-samo-jednu-re-za-mene-voleo-sam
rabindranat tagorsvetekadumremsačuvajsvojojtiinisamojednurečzamenevoleosamkad umremsačuvaj uu svojojsvojoj tišinitišini samosamo jednujednu rečreč zaza menevoleo samsačuvaj u svojoju svojoj tišinisvojoj tišini samotišini samo jednusamo jednu rečjednu reč zareč za menesačuvaj u svojoj tišiniu svojoj tišini samosvojoj tišini samo jednutišini samo jednu rečsamo jednu reč zajednu reč za menesačuvaj u svojoj tišini samou svojoj tišini samo jednusvojoj tišini samo jednu rečtišini samo jednu reč zasamo jednu reč za mene

Kad umrem, samo će mi biti žao ptica, jer sve vreme sam sanjao letove, pa ono drugo za mene nije imalo naročitog smisla i značenja. -Miroslav Mika Antić
kad-umrem-samo-e-mi-biti-ao-ptica-jer-sve-vreme-sam-sanjao-letove-pa-ono-drugo-za-mene-nije-imalo-naroitog-smisla-i-znaenja
Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
Kaže mi drugar koji se malkice razbolio, kad sam ga pitao šta bi mu sad moglo pomoći da mu donesem: jednu crnu sa jedne strane i jednu plavu sa druge strane. ...
kae-mi-drugar-koji-se-malkice-razbolio-kad-sam-ga-pitao-bi-mu-sad-moglo-pomoi-da-mu-donesem-jednu-crnu-jedne-strane-i-jednu-plavu-druge-strane
Voleo sam te, onako kako muškarac voli ženu koju ne dodiruje,samo joj piše i čuva nekoliko njenih fotografija. -Čarls Bukovski
voleo-sam-te-onako-kako-mukarac-voli-enu-koju-ne-dodirujesamo-joj-pie-i-uva-nekoliko-njenih-fotografija