Svi bi trebalo da počnemo da živimo pre nego što ostarimo previše. Glupo je plašiti se. I kajati, isto tako.


svi-bi-trebalo-da-ponemo-da-ivimo-pre-nego-to-ostarimo-previe-glupo-plaiti-se-i-kajati-isto-tako
merlin monroesvibitrebalodapočnemoživimoprenegotoostarimoprevieglupoplaitisekajatiistotakosvi bibi trebalotrebalo dada počnemopočnemo dada živimoživimo prepre negonego štošto ostarimoostarimo previšeglupo jeje plašitiplašiti sei kajatiisto takosvi bi trebalobi trebalo datrebalo da počnemoda počnemo dapočnemo da živimoda živimo preživimo pre negopre nego štonego što ostarimošto ostarimo previšeglupo je plašitije plašiti sesvi bi trebalo dabi trebalo da počnemotrebalo da počnemo dada počnemo da živimopočnemo da živimo preda živimo pre negoživimo pre nego štopre nego što ostarimonego što ostarimo previšeglupo je plašiti sesvi bi trebalo da počnemobi trebalo da počnemo datrebalo da počnemo da živimoda počnemo da živimo prepočnemo da živimo pre negoda živimo pre nego štoživimo pre nego što ostarimopre nego što ostarimo previše

Svi se mi sebi predstavljamo jednostavniji nego što jesmo: tako se odmaramo od ljudi koji nas okružuju. -Fridrih Niče
svi-se-mi-sebi-predstavljamo-jednostavniji-nego-to-jesmo-tako-se-odmaramo-od-ljudi-koji-nas-okruuju
Najstarije riječi – “da” i “ne” – u isto vreme zahtevaju najviše razmišljanja pre nego se kažu. -Pitagora
najstarije-rijei-da-i-ne-u-isto-vreme-zahtevaju-najvie-razmiljanja-pre-nego-se-kau
Svi imamo veliku unutrašnju snagu. Snaga je vera u sebe. Postoji stav za pobeđivanje. Morate sebe videti kako pobeđujete, pre nego što stvarno pobedite. I morate biti gladni. Morate želeti pobedu. -Arnold Švarceneger
svi-imamo-veliku-unutranju-snagu-snaga-vera-u-sebe-postoji-stav-za-pobeivanje-morate-sebe-videti-kako-pobeujete-pre-nego-to-stvarno-pobedite-i-morate