Svi dani postanu jednaki onda kada ljudi prestanu da primećuju lepe stvari koje im se dešavaju kad god Sunce prelazi svoj nebeski put.


svi-dani-postanu-jednaki-onda-kada-ljudi-prestanu-da-primeuju-lepe-stvari-koje-im-se-deavaju-kad-god-sunce-prelazi-svoj-nebeski-put
paulo koeljosvidanipostanujednakiondakadaljudiprestanudaprimećujulepestvarikojeimsedeavajukadgodsunceprelazisvojnebeskiputsvi danidani postanupostanu jednakijednaki ondaonda kadakada ljudiljudi prestanuprestanu dada primećujuprimećuju lepelepe stvaristvari kojekoje imim sese dešavajudešavaju kadkad godgod suncesunce prelaziprelazi svojsvoj nebeskinebeski putsvi dani postanudani postanu jednakipostanu jednaki ondajednaki onda kadaonda kada ljudikada ljudi prestanuljudi prestanu daprestanu da primećujuda primećuju lepeprimećuju lepe stvarilepe stvari kojestvari koje imkoje im seim se dešavajuse dešavaju kaddešavaju kad godkad god suncegod sunce prelazisunce prelazi svojprelazi svoj nebeskisvoj nebeski putsvi dani postanu jednakidani postanu jednaki ondapostanu jednaki onda kadajednaki onda kada ljudionda kada ljudi prestanukada ljudi prestanu daljudi prestanu da primećujuprestanu da primećuju lepeda primećuju lepe stvariprimećuju lepe stvari kojelepe stvari koje imstvari koje im sekoje im se dešavajuim se dešavaju kadse dešavaju kad goddešavaju kad god suncekad god sunce prelazigod sunce prelazi svojsunce prelazi svoj nebeskiprelazi svoj nebeski putsvi dani postanu jednaki ondadani postanu jednaki onda kadapostanu jednaki onda kada ljudijednaki onda kada ljudi prestanuonda kada ljudi prestanu dakada ljudi prestanu da primećujuljudi prestanu da primećuju lepeprestanu da primećuju lepe stvarida primećuju lepe stvari kojeprimećuju lepe stvari koje imlepe stvari koje im sestvari koje im se dešavajukoje im se dešavaju kadim se dešavaju kad godse dešavaju kad god suncedešavaju kad god sunce prelazikad god sunce prelazi svojgod sunce prelazi svoj nebeskisunce prelazi svoj nebeski put

Svi mi umiremo samo jednom a veliki ljudi po dva puta: jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina. -Ivo Andrić
svi-mi-umiremo-samo-jednom-a-veliki-ljudi-po-dva-puta-jednom-kad-ih-nestane-zemlje-a-drugi-put-kad-propadne-njihova-zadubina
U prošlosti je postojala opasnost da ljudi postanu robovi. Opasnost budućnosti jeste da ljudi ne postanu roboti. Istina je da se roboti ne bune. -Erih From
u-prolosti-postojala-opasnost-da-ljudi-postanu-robovi-opasnost-budunosti-jeste-da-ljudi-ne-postanu-roboti-istina-da-se-roboti-ne-bune