Svi žele da žive dugo, ali niko ne želi da bude starac.


svi-ele-da-ive-dugo-ali-niko-ne-eli-da-bude-starac
abraham linkolnsviželedaživedugoalinikoneželibudestaracsvi želežele dada živežive dugoali nikoniko nene želiželi dada budebude staracsvi žele dažele da živeda žive dugoali niko neniko ne želine želi daželi da budeda bude staracsvi žele da živežele da žive dugoali niko ne želiniko ne želi dane želi da budeželi da bude staracsvi žele da žive dugoali niko ne želi daniko ne želi da budene želi da bude starac

Svaki muškarac želi da bude prvi nekoj ženi, a nijedan ne želi da bude poslednji :)
svaki-mukarac-eli-da-bude-prvi-nekoj-eni-a-nijedan-ne-eli-da-bude-poslednji
Cenzura dovodi do logične krajnosti u kojoj niko više ne sme da čita nijednu knjigu sem onih koje niko ne želi da čita. -Džordž Bernard Šo
cenzura-dovodi-do-logine-krajnosti-u-kojoj-niko-vie-ne-sme-da-ita-nijednu-knjigu-sem-onih-koje-niko-ne-eli-da-ita