Svi imamo veliku unutrašnju snagu. Snaga je vera u sebe. Postoji stav za pobeđivanje. Morate sebe videti kako pobeđujete, pre nego što stvarno pobedite. I morate biti gladni. Morate želeti pobedu.


svi-imamo-veliku-unutranju-snagu-snaga-vera-u-sebe-postoji-stav-za-pobeivanje-morate-sebe-videti-kako-pobeujete-pre-nego-to-stvarno-pobedite-i-morate
arnold Švarcenegersviimamovelikuunutranjusnagusnagaverasebepostojistavzapobeđivanjemoratesebevidetikakopobeđujeteprenegotostvarnopobeditemoratebitigladniželetipobedusvi imamoimamo velikuveliku unutrašnjuunutrašnju snagusnaga jeje veravera uu sebepostoji stavstav zaza pobeđivanjemorate sebesebe videtivideti kakokako pobeđujetepre negonego štošto stvarnostvarno pobeditei moratemorate bitibiti gladnimorate želetiželeti pobedusvi imamo velikuimamo veliku unutrašnjuveliku unutrašnju snagusnaga je veraje vera uvera u sebepostoji stav zastav za pobeđivanjemorate sebe videtisebe videti kakovideti kako pobeđujetepre nego štonego što stvarnošto stvarno pobeditei morate bitimorate biti gladnimorate želeti pobedu

Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas. -Klint Istvud
morate-biti-sigurni-u-sebe-ukoliko-niste-onda-ete-biti-neodlu-defanzivni-a-e-biti-mnogo-stvari-koje-e-raditi-protiv-vas
Moj problem je, pretpostavljam, u načinu na koji se izražavam. Morate biti sa mnom 50 godina pre nego budete u mogućnosti da shvatite o čemu ja to pričam. -Al Paćino
moj-problem-pretpostavljam-u-nainu-na-koji-se-izraavam-morate-biti-mnom-50-godina-pre-nego-budete-u-mogunosti-da-shvatite-o-emu-ja-to-priam
Ako u sebi imas lepotu, izvan sebe ces videti lepotu, jer izvan sebe vidimo samo ono sto u sebi imamo.
ako-u-sebi-imas-lepotu-izvan-sebe-videti-lepotu-jer-izvan-sebe-vidimo-samo-ono-sto-u-sebi-imamo