Svi ljudi žele da rađaju jer je to jedini način na koji ono što je smrtno može da učestvuje u besmrtnom.


svi-ljudi-ele-da-raaju-jer-to-jedini-nain-na-koji-ono-to-smrtno-moe-da-uestvuje-u-besmrtnom
platonsviljudiželedarađajujertojedininačinnakojionotosmrtnomožeučestvujebesmrtnomsvi ljudiljudi želežele dada rađajurađaju jerjer jejedini načinnačin nana kojikoji onoono štošto jeje smrtnosmrtno možemože dada učestvujeučestvuje uu besmrtnomsvi ljudi želeljudi žele dažele da rađajuda rađaju jerrađaju jer jeje to jedinijedini način nanačin na kojina koji onokoji ono štoono što ješto je smrtnoje smrtno možesmrtno može damože da učestvujeda učestvuje uučestvuje u besmrtnomsvi ljudi žele daljudi žele da rađajužele da rađaju jerda rađaju jer jejer je to jedinije to jedini načinjedini način na kojinačin na koji onona koji ono štokoji ono što jeono što je smrtnošto je smrtno možeje smrtno može dasmrtno može da učestvujemože da učestvuje uda učestvuje u besmrtnomsvi ljudi žele da rađajuljudi žele da rađaju jeržele da rađaju jer jerađaju jer je to jedinijer je to jedini načinje to jedini način najedini način na koji ononačin na koji ono štona koji ono što jekoji ono što je smrtnoono što je smrtno možešto je smrtno može daje smrtno može da učestvujesmrtno može da učestvuje umože da učestvuje u besmrtnom

Ponekad ljudi ne žele čuti istinu jer ne žele da njihove iluzije budu uništene.
ponekad-ljudi-ne-ele-uti-istinu-jer-ne-ele-da-njihove-iluzije-budu-unitene
Bolje je poslovati sa ljudima koji nešto žele nego sa onima koji su postali ono što su hteli. -Fransis Bejkon
bolje-poslovati-ljudima-koji-neto-ele-nego-onima-koji-su-postali-ono-to-su-hteli
U životu nije važno ono što vam se dogodi nego ono čega se sećate i način na koji to pamtite. -Gabrijel Garsija Markes
u-ivotu-nije-vano-ono-to-vam-se-dogodi-nego-ono-ega-se-seate-i-nain-na-koji-to-pamtite