Svi ljudi žele da rađaju jer je to jedini način na koji ono što je smrtno može da učestvuje u besmrtnom.


svi-ljudi-ele-da-raaju-jer-to-jedini-nain-na-koji-ono-to-smrtno-moe-da-uestvuje-u-besmrtnom
platonsviljudiželedarađajujertojedininačinnakojionotosmrtnomožeučestvujebesmrtnomsvi ljudiljudi želežele dada rađajurađaju jerjer jejedini načinnačin nana kojikoji onoono štošto jeje smrtnosmrtno možemože dada učestvujeučestvuje uu besmrtnomsvi ljudi želeljudi žele dažele da rađajuda rađaju jerrađaju jer jeje to jedinijedini način nanačin na kojina koji onokoji ono štoono što ješto je smrtnoje smrtno možesmrtno može damože da učestvujeda učestvuje uučestvuje u besmrtnomsvi ljudi žele daljudi žele da rađajužele da rađaju jerda rađaju jer jejer je to jedinije to jedini načinjedini način na kojinačin na koji onona koji ono štokoji ono što jeono što je smrtnošto je smrtno možeje smrtno može dasmrtno može da učestvujemože da učestvuje uda učestvuje u besmrtnomsvi ljudi žele da rađajuljudi žele da rađaju jeržele da rađaju jer jerađaju jer je to jedinijer je to jedini načinje to jedini način najedini način na koji ononačin na koji ono štona koji ono što jekoji ono što je smrtnoono što je smrtno možešto je smrtno može daje smrtno može da učestvujesmrtno može da učestvuje umože da učestvuje u besmrtnom

Bitka je najveličanstvenije takmičenje u kome ljudsko biće može učestvovati. Ona donosi ono što je najbolje, uklanja sve što je loše. Svi ljudi se boje bitke. Kukavica je onaj koji dopusti da osećaj straha nadvlada osećaj dužnosti. Dužnost je osnova muškosti.Ponekad ljudi ne žele čuti istinu jer ne žele da njihove iluzije budu uništene.Bolje je poslovati sa ljudima koji nešto žele nego sa onima koji su postali ono što su hteli.U životu nije važno ono što vam se dogodi nego ono čega se sećate i način na koji to pamtite.Niko ne želi da umre. Čak i oni koji žele u raj ne žele da umru da bi otišli tamo. A ipak, smrt je destinacija na koju ćemo svi otići. Niko ne može pobeći. I tako treba da bude, zato što je smrt verovatno najbolji izum života.Otvaraš svoje srce iako znaš da jednog dana može biti slomljeno i u otvaranju srca doživljavaš ljubav i zadovoljstvo koje nikad nisi mislio da je moguće. Uviđaš da je ranjivost jedini način da svom srcu omogućiš da oseti pravi pritisak koji je toliko stvaran da te plaši.