Svi me gledajte krivo, ljutite se, odmahujte glavom, svejedno mi je, ovdje sam, ne odričem se veze od koje nemam bliže, raspnite me ako hoćete za ovu ljubav, zar se može protiv nje.


svi-me-gledajte-krivo-ljutite-se-odmahujte-glavom-svejedno-mi-ovdje-sam-ne-odriem-se-veze-od-koje-nemam-blie-raspnite-me-ako-hoete-za-ovu-ljubav-zar
meša selimovićsvimegledajtekrivoljutiteseodmahujteglavomsvejednomiovdjesamneodričemsevezeodkojenemambližeraspniteakohoćetezaovuljubavzarmožeprotivnjesvi meme gledajtegledajte krivoljutite seodmahujte glavomsvejedno mimi jeovdje samne odričemodričem sese vezeveze odod kojekoje nemamnemam bližeraspnite meme akoako hoćetehoćete zaza ovuovu ljubavzar sese možemože protivprotiv njesvi me gledajteme gledajte krivosvejedno mi jene odričem seodričem se vezese veze odveze od kojeod koje nemamkoje nemam bližeraspnite me akome ako hoćeteako hoćete zahoćete za ovuza ovu ljubavzar se možese može protivmože protiv nje

Ja sam za istinu, svejedno ko je izgovori. Ja sam za pravdu, svejedno ko je za nju ili protiv nje. -Malkolm Iks
ja-sam-za-istinu-svejedno-ko-izgovori-ja-sam-za-pravdu-svejedno-ko-za-nju-ili-protiv-nje
Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Naučio sam da je svaka žurba uzaludna i svaki nemir jalov; svejedno se dočeka sve, svejedno se otkrije smisao ili besmisao svega. Svejedno čovek obiđe ?...
nauio-sam-da-svaka-urba-uzaludna-i-svaki-nemir-jalov-svejedno-se-doeka-sve-svejedno-se-otkrije-smisao-ili-besmisao-svega-svejedno-ovek-obie