Svi mi koji smo kao mali mahali nekom helikopteru sto prodje…xD


svi-mi-koji-smo-kao-mali-mahali-nekom-helikopteru-sto-prodjexd
svimikojismokaomalimahalinekomhelikopterustoprodje…xdsvi mimi kojikoji smosmo kaokao malimali mahalimahali nekomnekom helikopteruhelikopteru stosto prodje…xdsvi mi kojimi koji smokoji smo kaosmo kao malikao mali mahalimali mahali nekommahali nekom helikopterunekom helikopteru stohelikopteru sto prodje…xdsvi mi koji smomi koji smo kaokoji smo kao malismo kao mali mahalikao mali mahali nekommali mahali nekom helikopterumahali nekom helikopteru stonekom helikopteru sto prodje…xdsvi mi koji smo kaomi koji smo kao malikoji smo kao mali mahalismo kao mali mahali nekomkao mali mahali nekom helikopterumali mahali nekom helikopteru stomahali nekom helikopteru sto prodje…xd

Svi mi koji smo kao mali govorili: Ja necu tako da se igram,to nije fer :D
svi-mi-koji-smo-kao-mali-govorili-ja-necu-tako-da-se-igramto-nije-fer-d
Pita mali majmun mamu: Mama, zasto smo mi ruzni?  Mama ga tesi:  Mogli smo proci i gore, pogledaj ovog sto cita status…
pita-mali-majmun-mamu-mama-zasto-smo-mi-ruzni-mama-ga-tesi-mogli-smo-proci-i-gore-pogledaj-ovog-sto-cita-status
Svi mi koji smo kao klinci govorili Dok sam ja bio veliki :D
svi-mi-koji-smo-kao-klinci-govorili-dok-sam-ja-bio-veliki-d