Svi mi koji volimo nekoga❤❤


svi-mi-koji-volimo-nekoga
svimikojivolimonekoga❤❤svi mimi kojikoji volimovolimo nekoga❤❤svi mi kojimi koji volimokoji volimo nekoga❤❤svi mi koji volimomi koji volimo nekoga❤❤svi mi koji volimo nekoga❤❤

Svi mi koji volimo nekoga na slovo S…SEBE!:DD
svi-mi-koji-volimo-nekoga-na-slovo-ssebedd
Svi mi koji volimo nekoga cije ime pocinje sa V
svi-mi-koji-volimo-nekoga-cije-ime-pocinje-v
Svi mi koji volimo da udaramo nekoga bez razloga! :D
svi-mi-koji-volimo-da-udaramo-nekoga-bez-razloga-d
Svi mi koji volimo da se mazimoo do besvesti… :-)
svi-mi-koji-volimo-da-se-mazimoo-do-besvesti
Svi mi koji imamo nekoga koga zovemo: Oko mo’e !
svi-mi-koji-imamo-nekoga-koga-zovemo-oko-moe