Svi mi nosimo zastave, ali su najteže borbe u sutonu kad se osećaju sakriveni zakoni života kao olovo i kada je teža teška kao grob.


svi-mi-nosimo-zastave-ali-su-najtee-borbe-u-sutonu-kad-se-oseaju-sakriveni-zakoni-ivota-kao-olovo-i-kada-tea-teka-kao-grob
miroslav krlezasviminosimozastavealisunajtežeborbesutonukadseosećajusakrivenizakoniživotakaoolovokadatežatekagrobsvi mimi nosimonosimo zastaveali susu najteženajteže borbeborbe uu sutonusutonu kadkad sese osećajuosećaju sakrivenisakriveni zakonizakoni životaživota kaokao olovoolovo ii kadakada jeje težateža teškateška kaokao grobsvi mi nosimomi nosimo zastaveali su najtežesu najteže borbenajteže borbe uborbe u sutonuu sutonu kadsutonu kad sekad se osećajuse osećaju sakriveniosećaju sakriveni zakonisakriveni zakoni životazakoni života kaoživota kao olovokao olovo iolovo i kadai kada jekada je težaje teža teškateža teška kaoteška kao grobsvi mi nosimo zastaveali su najteže borbesu najteže borbe unajteže borbe u sutonuborbe u sutonu kadu sutonu kad sesutonu kad se osećajukad se osećaju sakrivenise osećaju sakriveni zakoniosećaju sakriveni zakoni životasakriveni zakoni života kaozakoni života kao olovoživota kao olovo ikao olovo i kadaolovo i kada jei kada je težakada je teža teškaje teža teška kaoteža teška kao grobali su najteže borbe usu najteže borbe u sutonunajteže borbe u sutonu kadborbe u sutonu kad seu sutonu kad se osećajusutonu kad se osećaju sakrivenikad se osećaju sakriveni zakonise osećaju sakriveni zakoni životaosećaju sakriveni zakoni života kaosakriveni zakoni života kao olovozakoni života kao olovo iživota kao olovo i kadakao olovo i kada jeolovo i kada je težai kada je teža teškakada je teža teška kaoje teža teška kao grob

Ima ljudi koji mogu nesreću da trpe celog života, i da se ne osećaju nesrećnim, kao što drugi podlegnu pod prvim nesrećama. Najviše stradaju sujetni i rđavi, a dobri i iskreni lako podnose bol. -Jovan Dučić
ima-ljudi-koji-mogu-nesreu-da-trpe-celog-ivota-i-da-se-ne-oseaju-nesrenim-kao-to-drugi-podlegnu-pod-prvim-nesreama-najvie-stradaju-sujetni-i-ravi-a
Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi. -Herman Hese
imamo-u-i-sve-ono-to-ikada-ivelo-u-ljudskim-ama-svi-bogovi-i-avoli-koji-su-ikada-postojali-svi-se-oni-nalaze-u-nama-su-kao-mogunosti-kao-elje-kao
Mi kujemo lance koje nosimo tokom života. -Čarls Dikens
mi-kujemo-lance-koje-nosimo-tokom-ivota
Pravo prijatetljstvo je isto kao kad piskiš u gaće…..Svi mogu da vide…A samo ti možes da osetis toplinu…:)
pravo-prijatetljstvo-isto-kao-kad-piski-u-gaesvi-mogu-da-videa-samo-ti-moes-da-osetis-toplinu