Svi mi putujemo snovima. Svi smo putnici na autoputu života. Skitnice na kolovozu čežnje. Beskućnici u domu ljubavi. Borci u ratu tuge. Izgubljeni tražimo. Neshvaćeni shvatamo. Nevoljeni volimo. Nesigurni se nadamo. I svi smo isti. I svi smo razliciti.


svi-mi-putujemo-snovima-svi-smo-putnici-na-autoputu-ivota-skitnice-na-kolovozu-enje-beskunici-u-domu-ljubavi-borci-u-ratu-tuge-izgubljeni-traimo
Žarko lauševićsvimiputujemosnovimasmoputnicinaautoputuživotaskitnicekolovozučežnjebeskućnicidomuljubaviborciratutugeizgubljenitražimoneshvaćenishvatamonevoljenivolimonesigurnisenadamosviistirazlicitisvi mimi putujemoputujemo snovimasvi smosmo putniciputnici nana autoputuautoputu životaskitnice nana kolovozukolovozu čežnjebeskućnici uu domudomu ljubaviborci uu raturatu tugeizgubljeni tražimoneshvaćeni shvatamonevoljeni volimonesigurni sese nadamoi svisvi smosmo istii svisvi smosmo razlicitisvi mi putujemomi putujemo snovimasvi smo putnicismo putnici naputnici na autoputuna autoputu životaskitnice na kolovozuna kolovozu čežnjebeskućnici u domuu domu ljubaviborci u ratuu ratu tugenesigurni se nadamoi svi smosvi smo istii svi smosvi smo razliciti

Možda smo svi došli različitim brodovima, ali smo sada svi u istom čamcu. -Martin Luter King
moda-smo-svi-doli-razliitim-brodovima-ali-smo-sada-svi-u-istom-amcu
Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma. -Frančesko Petrarka
istina-da-mi-volimo-ivot-ne-zato-to-smo-navikli-da-ivimo-nego-zato-to-smo-navikli-da-volimo-uvek-postoji-neto-ludosti-u-ljubavi-ali-iu-ludilu-uvek