Svi mi znamo da umetnost nije istina. Umetnost je laž pomoću koje shvatamo istinu, ili barem istina koja nam je data da shvatamo.


svi-mi-znamo-da-umetnost-nije-istina-umetnost-pomou-koje-shvatamo-istinu-ili-barem-istina-koja-nam-data-da-shvatamo
pablo pikasosvimiznamodaumetnostnijeistinaumetnostlažpomoćukojeshvatamoistinuilibaremistinakojanamdatashvatamosvi mimi znamoznamo dada umetnostumetnost nijenije istinaumetnost jelaž pomoćupomoću kojekoje shvatamoshvatamo istinuili barembarem istinaistina kojakoja namnam jeje datadata dada shvatamosvi mi znamomi znamo daznamo da umetnostda umetnost nijeumetnost nije istinaumetnost je lažje laž pomoćulaž pomoću kojepomoću koje shvatamokoje shvatamo istinuili barem istinabarem istina kojaistina koja namkoja nam jenam je dataje data dadata da shvatamosvi mi znamo dami znamo da umetnostznamo da umetnost nijeda umetnost nije istinaumetnost je laž pomoćuje laž pomoću kojelaž pomoću koje shvatamopomoću koje shvatamo istinuili barem istina kojabarem istina koja namistina koja nam jekoja nam je datanam je data daje data da shvatamosvi mi znamo da umetnostmi znamo da umetnost nijeznamo da umetnost nije istinaumetnost je laž pomoću kojeje laž pomoću koje shvatamolaž pomoću koje shvatamo istinuili barem istina koja nambarem istina koja nam jeistina koja nam je datakoja nam je data danam je data da shvatamo

Lopov počinje time što predstavlja da laž naliči na istinu, a završava time što istina naliči na laž. -Onore De Balzak
lopov-poinje-time-to-predstavlja-da-nalii-na-istinu-a-zavrava-time-to-istina-nalii-na
Velika istina je istina čiji opozit je takođe istina. -Tomas Man
velika-istina-istina-iji-opozit-takoe-istina
Umetnost ratovanja je umetnost uništavanja ljudi, a politika je umetnost varanja. -Mahatma Gandi
umetnost-ratovanja-umetnost-unitavanja-ljudi-a-politika-umetnost-varanja