Svi misle da je ženski san naći savršenog muškarca….Aha,svakako,pff… naš san je jelo koje ne deblja xD =))))


svi-misle-da-enski-san-nai-savrenog-mukarcaahasvakakopff-na-san-jelo-koje-ne-deblja-xd
svimisledaženskisannaćisavrenogmukarca…ahasvakakopff…najelokojenedebljaxd=svi mislemisle dada jeje ženskiženski sansan naćinaći savršenognaš sansan jeje jelojelo kojekoje nene debljadeblja xdxd =))))svi misle damisle da jeda je ženskije ženski sanženski san naćisan naći savršenognaš san jesan je jeloje jelo kojejelo koje nekoje ne debljane deblja xddeblja xd =))))svi misle da jemisle da je ženskida je ženski sanje ženski san naćiženski san naći savršenognaš san je jelosan je jelo kojeje jelo koje nejelo koje ne debljakoje ne deblja xdne deblja xd =))))svi misle da je ženskimisle da je ženski sanda je ženski san naćije ženski san naći savršenognaš san je jelo kojesan je jelo koje neje jelo koje ne debljajelo koje ne deblja xdkoje ne deblja xd =))))

I tako dodjem mi u san.
i-tako-dodjem-mi-u-san
ti si moj najljepsi san E…..
ti-moj-najljepsi-san-e