Svi misle da sam optimista samo zato što svoje probleme ne želim podeliti sa njima.


svi-misle-da-sam-optimista-samo-zato-to-svoje-probleme-ne-elim-podeliti-njima
svimisledasamoptimistasamozatoÅtosvojeproblemeneželimpodelitinjimasvi mislemisle dada samsam optimistaoptimista samosamo zatozato Å¡toÅ¡to svojesvoje problemeprobleme nene želimželim podelitipodeliti sasa njimasvi misle damisle da samda sam optimistasam optimista samooptimista samo zatosamo zato Å¡tozato Å¡to svojeÅ¡to svoje problemesvoje probleme neprobleme ne želimne želim podelitiželim podeliti sapodeliti sa njimasvi misle da sammisle da sam optimistada sam optimista samosam optimista samo zatooptimista samo zato Å¡tosamo zato Å¡to svojezato Å¡to svoje problemeÅ¡to svoje probleme nesvoje probleme ne želimprobleme ne želim podelitine želim podeliti saželim podeliti sa njimasvi misle da sam optimistamisle da sam optimista samoda sam optimista samo zatosam optimista samo zato Å¡tooptimista samo zato Å¡to svojesamo zato Å¡to svoje problemezato Å¡to svoje probleme neÅ¡to svoje probleme ne želimsvoje probleme ne želim podelitiprobleme ne želim podeliti sane želim podeliti sa njima

Svi misle da sam optimista samo zato što svoje probleme ne želim podeliti sa njima.Oni su se smejali meni zato što sam drugačiji. Ja sam se smejao njima zato što su svi isti.Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...Neke stvari i probleme je teško prihvatiti ali moramo biti svesni da su one samo privremene kao i sam život.Istina je da nikad nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo bitno ko sam i šta sam. Umesto toga, stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja.Žene ne misle ništa, ali ako misle, misle nešto drugo.