Svi misle da sam optimista samo zato što svoje probleme ne želim podeliti sa njima.


svi-misle-da-sam-optimista-samo-zato-to-svoje-probleme-ne-elim-podeliti-njima
svimisledasamoptimistasamozatotosvojeproblemeneželimpodelitinjimasvi mislemisle dada samsam optimistaoptimista samosamo zatozato štošto svojesvoje problemeprobleme nene želimželim podelitipodeliti sasa njimasvi misle damisle da samda sam optimistasam optimista samooptimista samo zatosamo zato štozato što svoješto svoje problemesvoje probleme neprobleme ne želimne želim podelitiželim podeliti sapodeliti sa njimasvi misle da sammisle da sam optimistada sam optimista samosam optimista samo zatooptimista samo zato štosamo zato što svojezato što svoje problemešto svoje probleme nesvoje probleme ne želimprobleme ne želim podelitine želim podeliti saželim podeliti sa njimasvi misle da sam optimistamisle da sam optimista samoda sam optimista samo zatosam optimista samo zato štooptimista samo zato što svojesamo zato što svoje problemezato što svoje probleme nešto svoje probleme ne želimsvoje probleme ne želim podelitiprobleme ne želim podeliti sane želim podeliti sa njima

Svi misle da sam optimista samo zato što svoje probleme ne želim podeliti sa njima.
svi-misle-da-sam-optimista-samo-zato-to-svoje-probleme-ne-elim-podeliti-njima
Oni su se smejali meni zato što sam drugačiji. Ja sam se smejao njima zato što su svi isti. -Čarls Bukovski
oni-su-se-smejali-meni-zato-to-sam-drugaiji-ja-sam-se-smejao-njima-zato-to-su-svi-isti
Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...
oekivati-da-ljudi-budu-fer-prema-tebi-samo-zato-to-ti-fer-prema-njima-isto-kao-da-oekuje-da-te-lav-ne-pojede-samo-zato-to-ti-ne-jede-lavove
Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
Znala sam da pripadam javnosti i svetu. Ne zato što sam bila talentovana ili lepa, već zato što nisam pripadala ničemu i nikom drugom. -Merlin Monroe
znala-sam-da-pripadam-javnosti-i-svetu-ne-zato-to-sam-bila-talentovana-ili-lepa-ve-zato-to-nisam-pripadala-emu-i-nikom-drugom