Svi smo obuzeti sobom. Svi mi, ma šta radili, mislimo na sebe. Čak i kada se žrtvujemo za druge, činimo to zato sto je nama potrebno da se žrtvujemo. Požrtvovanost je najveća samoobmana. I kada smo okrenuti drugima, vidimo u stvari sebe. Svoj odraz u drugome.


svi-smo-obuzeti-sobom-svi-mi-radili-mislimo-na-sebe-ak-i-kada-se-rtvujemo-za-druge-inimo-to-zato-sto-nama-potrebno-da-se-rtvujemo-portvovanost
ljiljana habjanović-djurovićsvismoobuzetisobommitaradilimislimonasebeČakkadasežrtvujemozadrugečinimotozatostonamapotrebnodažrtvujemopožrtvovanostnajvećasamoobmanaokrenutidrugimavidimostvarisvojodrazdrugomesvi smosmo obuzetiobuzeti sobomsvi mišta radilimislimo nana sebeČak ii kadakada sese žrtvujemožrtvujemo zaza drugezato stosto jeje namanama potrebnopotrebno dada sese žrtvujemopožrtvovanost jeje najvećanajveća samoobmanai kadakada smosmo okrenutiokrenuti drugimavidimo uu stvaristvari sebesvoj odrazodraz uu drugomesvi smo obuzetismo obuzeti sobomma šta radilimislimo na sebeČak i kadai kada sekada se žrtvujemose žrtvujemo zažrtvujemo za drugečinimo to zatozato sto jesto je namaje nama potrebnonama potrebno dapotrebno da seda se žrtvujemopožrtvovanost je najvećaje najveća samoobmanai kada smokada smo okrenutismo okrenuti drugimavidimo u stvariu stvari sebesvoj odraz uodraz u drugome

Svi smo mi najogorčeniji onda kada branimo nevrednost u nama. -Vladan Desnica
svi-smo-mi-najogoreniji-onda-kada-branimo-nevrednost-u-nama