Svi smo obuzeti sobom. Svi mi, ma šta radili, mislimo na sebe. Čak i kada se žrtvujemo za druge, činimo to zato sto je nama potrebno da se žrtvujemo. Požrtvovanost je najveća samoobmana. I kada smo okrenuti drugima, vidimo u stvari sebe. Svoj odraz u drugome.


svi-smo-obuzeti-sobom-svi-mi-radili-mislimo-na-sebe-ak-i-kada-se-rtvujemo-za-druge-inimo-to-zato-sto-nama-potrebno-da-se-rtvujemo-portvovanost
ljiljana habjanović-djurovićsvismoobuzetisobommitaradilimislimonasebeČakkadasežrtvujemozadrugečinimotozatostonamapotrebnodažrtvujemopožrtvovanostnajvećasamoobmanaokrenutidrugimavidimostvarisvojodrazdrugomesvi smosmo obuzetiobuzeti sobomsvi mišta radilimislimo nana sebeČak ii kadakada sese žrtvujemožrtvujemo zaza drugezato stosto jeje namanama potrebnopotrebno dada sese žrtvujemopožrtvovanost jeje najvećanajveća samoobmanai kadakada smosmo okrenutiokrenuti drugimavidimo uu stvaristvari sebesvoj odrazodraz uu drugomesvi smo obuzetismo obuzeti sobomma šta radilimislimo na sebeČak i kadai kada sekada se žrtvujemose žrtvujemo zažrtvujemo za drugečinimo to zatozato sto jesto je namaje nama potrebnonama potrebno dapotrebno da seda se žrtvujemopožrtvovanost je najvećaje najveća samoobmanai kada smokada smo okrenutismo okrenuti drugimavidimo u stvariu stvari sebesvoj odraz uodraz u drugome

Svi smo mi najogorčeniji onda kada branimo nevrednost u nama.Ono što nama treba je heroj koji će podržati poražene, don Kihot sa vetrenjačama, sada i ovde, i taman kada se ponadamo da smo ga pronašli, vidimo ga kako lomi hleb sa nerijateljem i smeje se i pozdravlja šeširom, kao da u sebi misli da smo proklete budale kada smo verovali u njega, što i jesmo.Svi mi putujemo snovima. Svi smo putnici na autoputu života. Skitnice na kolovozu čežnje. Beskućnici u domu ljubavi. Borci u ratu tuge. Izgubljeni tražimo. Neshvaćeni shvatamo. Nevoljeni volimo. Nesigurni se nadamo. I svi smo isti. I svi smo razliciti.Nikada sebe ne upoređujem sa drugima. Ja sebe upoređujem samo sa sobom. Ono što jesam sa onim što sam htela da budem. Mislim da je jedina mera uspeha koliko smo se približili ostvarenju svoga sna.Vreme prolazi, starimo i odlazimo polako. Najpre smo izgubili četvrtog za poker, pa trećeg za preferans, pa drugog za domine i tabliće. Ostali smo samo i sad otvaramo pasijans da vidimo šta će biti sa nama.Moja najveća uspomena: ~ dan kada smo se sreli. ▒▓Ƹ̵Ӝ̵̨̄Ʒ▓▒ Moja najveća tuga: ~ daljina što nas djeli. ♥°●•=•●°♥ Moja najveća ...